ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

การท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบินฝึกซ้อมรับมือภัยทางอากาศกลางดึก

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 20th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

1532058421147 1532058416164

การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (CEMEX 2018)
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินกรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โรคติดต่อและการกักกันโรค เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง ในฐานะประตูเข้าสู่ประเทศ

1532058433522 1532058440235

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 00.01 น. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิด การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ในฐานะท่าอากาศยานที่ให้บริการอากาศยานพาณิชย์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศจัดขึ้น ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 82 ว่าด้วยระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน และตามมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีในภาคผนวกที่ 14 ตอนที่ 7 ว่าด้วย “การวางแผนรับเหตุฉุกเฉินของท่าอากาศยาน” DOC 9137 กำหนดให้ท่าอากาศยานต้องมีแผนฉุกเฉิน พร้อมทั้งให้ดำเนินการฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลอง (Table-top Exercise) อย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง ยกเว้นในช่วงเวลาหกเดือนที่ดำเนินการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบการฝึกซ้อมบางส่วน (Partial Exercise) อย่างน้อยปีละครั้งสำหรับในปีที่ไม่มีการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ หรือแล้วแต่กำหนด และการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full-scale Exercise) อย่างน้อยสองปีต่อครั้ง กอรปกับนโยบายด้านความปลอดภัย ของ ทอท.ได้กำหนดให้ท่าอากาศยาน ในกำกับดูแลทุกแห่ง ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปีงบประมาณ เพื่อทดสอบความรวดเร็ว ถูกต้อง และความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผน การควบคุมและสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนทดสอบ ขีดความสามารถของเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิงและกู้ภัย การแพทย์ ข่ายการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ ผู้โดยสารและสายการบิน

1532058445718 1532058453444
ด้าน นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินในปีนี้ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในบทที่ 13 กรณีเหตุฉุกเฉิน ทางการแพทย์ โรคติดต่อ และการกักกันโรค เนื่องจากปัจจุบันมีโรคระบาดและโรคติดต่ออันตรายหลายโรค ที่องค์การอนามัยโลกเฝ้าระวัง โดยบางโรคยังไม่มียารักษาและบางโรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต เป็นวงกว้าง ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง และเป็นคุกคามอย่างหนึ่งต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุข และ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ในการฝึกซ้อม ได้สมมติสถานการณ์ อากาศยานแบบ Airbus 320-200 ของสายการบิน Moto Airways เที่ยวบินที่ MA555 มีผู้โดยสาร 100 คน และลูกเรือ 6 คน เดินทางจากประเทศ Money ปลายทาง ทชม. ขณะทำการบินลูกเรือพบว่ามีผู้โดยสารชาย 1 คน ป่วย มีไข้สูง หายใจหอบเหนื่อย เจ็บคออย่างรุนแรง อาการทรุดลงตามลำดับ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากการสอบถามภรรยาผู้เสียชีวิต ทราบว่าทั้งสองคนเดินทางมาจากประเทศ Money ซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศว่าเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสเมอร์ส จึงสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตน่าจะได้รับเชื้อดังกล่าว ต่อมาภรรยาของผู้เสียชีวิต เริ่มมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จึงได้แจ้งต่อลูกเรือ และลูกเรือได้ปฏิบัติตามขั้นตอนโรคติดต่ออากาศยาน พร้อมกับแจ้งข่าวให้แก่ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ หลังรับแจ้งเหตุ ทชม.ได้แจ้ง ไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์ก่อนประกาศใช้แผนฉุกเฉินบทที่ 13 เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ โรคติดต่อ และการกักกันโรค และนำเครื่องบินลำดังกล่าวเข้าจอดที่หลุมจอด Isolate Parking จากนั้นเจ้าพนักงานสาธารณสุข จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ขึ้นไปคัดแยกผู้โดยสารบนอากาศยาน ตามระดับความเสี่ยง และตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วย Thermoscan แบบ Handheld โดยนำผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงสูง ไปยังจุดคัดกรองเพื่อซักประวัติและตรวจเพิ่มเติม พร้อมดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ก่อนนำส่งไปยังโรงพยาบาลสำหรับกักโรคตามที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กำหนดไว้ต่อไป

1532058460568 1532058466194
การฝึกซ้อมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยที่เข้าร่วมทำการฝึกซ้อม อาทิ หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลกองบิน 41 ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ สายการบินไทยและสายการบินไทยสมายล์ ที่ได้ให้การสนับสนุนอากาศยานและบุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อม ครบตามองค์ประกอบ ที่กำหนดไว้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทชม.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การฝึกซ้อมในครั้งนี้ นอกจากสร้างความพร้อมของทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ยังจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ที่เข้ามา ใช้บริการ ตลอดจนประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ทชม.มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ สามารถรับมือและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง ในฐานะเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่จะเข้าสู่ประเทศ อันจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

1532058471139 15320584778761532058486580 1532058492042

แท็ก คำค้นหา