ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 12th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง และเสริมสร้างให้เกิดความรักและหวงแหนต่อความเป็นไทย

329253 329254 329255 329261

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กล่าวรายงาน และ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

 

ทั้งนี้ โครงการสัมมนาเครือข่ายการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กับคณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้อง ตลอดจน เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์

 

สำหรับ กิจกรรมภายในงาน เป็นการจัดบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์จากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เรียนรู้ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหนต่อความเป็นไทย จากการอาศัยผู้นำในชุนชนในการถ่ายทอดและสร้างการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลูกเสือชาวบ้าน และ อปพร. ในอำเภอสันทราย เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน

แท็ก คำค้นหา