ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะผู้บริหาร ม.แม่โจ้ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ 6 สถาบันดังของไต้หวัน เตรียมลุยเปิดหลักสูตรนานาชาติ

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 27th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

คณะผู้บริหาร ม.แม่โจ้ หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ 6 สถาบันดังของไต้หวัน เตรียมลุยเปิดหลักสูตรนานาชาติ วันที่ 19 -23 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เดินทางไปยัง ประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา 6 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัย National Ilan University เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และบรรยายพิเศษเรื่อง Agro-tourism Managament on Community- Based Tourism Model (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริบทของการท่องเที่ยวโดยชุมชน)
มหาวิทยาลัย Fo Guang University เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และจัดทำหลักสูตรความร่วมมือในอนาคตต่อไป


มหาวิทยาลัย Vanung เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมทั้งได้เสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ด้านวิศวการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Management) และได้พบปะพูดคุยและติดตามการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ (Educational Cooperation Program: ECP) โดยได้ให้ข้อคิดและกำลังใจแก่นักศึกษาในการเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ทั้งนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา อีกด้วย
มหาวิทยาลัย National Chung Hsing เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาการจัดทำหลักสูตร Dual Degree Program ด้านการจัดการเกษตรอินทรีย์ และ การจัดการของเสียเพื่อนำมาเป็นพลังงานทดแทน


มหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมเครื่องยนต์เพื่อการเกษตรรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทในลักษณะ 1+1 โอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 17th International Conference on Sustainable Operation and Development (SOD2019)& 2019 Annual Meeting of the Lean Enterprise Systeams of Taiwan(L.E.S2019) ในหัวข้อ MJU- Agriculture Academy Education Management มหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology เพื่อเข้าประชุม ความร่วมมือทางวิชาการ และเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองการสถาปนาวันครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในวาระครบรอบ95 ปี ในการนี้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากต่างประเทศ ขึ้นกล่าวคำแสดงความยินดี ในโอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปยังสภานิติบัญญัติไต้หวัน เพื่อมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่นายไช่ฉีฉาง รองประธานสภานิติบัญญัติไต้หวัน โดยนายไช่ฉีชาง ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561


แท็ก คำค้นหา