ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดูงานการแก้ไขปัญหาหมอกควันด้วยวิธีสร้างหอคอยกรองอากาศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

  เมื่อ: วันเสาร์, สิงหาคม 31st, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะดูงานวันที่สามที่นครเซี่ยงไฮ้ ศึกษาดูงานด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควัน China Academy of Science (หอคอยกรองอากาศ) ณ สถาบันวิจัยเซรามิกส์แห่งเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Institute of Ceramics)
วันที่ 30 สิงหาคม 62 เวลา 09.00 น.ณ นครเซี่ยงไฮ้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะดูงานการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ สถาบันวิจัยเซรามิกส์แห่งเซี่ยงไฮ้ โดยเข้ารับฟังการบรรยายจากผู้บริหารสถาบันถึงการป้องกันและแก้ไขหมอกควันด้วยการสร้างหอคอยกรองหมอกควันและดูงานพื้นที่

หลังจากฟังคำบรรยายและดูงาน ผศ.ดร.นัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งร่วมเดินทางไปกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ร่วมติดตามไปด้วยว่า สถาบันวิจัยเซรามิกส์แห่งเซี่ยงไฮ้ เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences) ก่อตั้งเมื่อปี คศ. 1928 ได้รับหน้าที่จากรัฐบาลจีนให้เป็นศูนย์กลางในการทำวิจัยพัฒนาวัสดุใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับงานอุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ ผลงานของสถาบันได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นวัสดุการแพทย์ วัสดุในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส์ ไมโครเวฟ เป็นอาทิ ด้วยคุณลักษณะของวัสดุที่สามารถ “ออกแบบ” เฉพาะด้านได้ ในปี คศ.2010 สถาบันได้พัฒนาวัสดุใหม่เพื่อนำมาใช้เคลือบกระจกสำหรับอาคารสูง วัสดุดังกล่าวเมื่อรับแสงทิตย์จะเกิดปรากฏการณ์โฟโตคาทาลายซิสทำให้เกิดน้ำขึ้นเป็นผลผลิต ซึ่งสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกที่เคลือบค้างอยู่กับกระจกให้หลุดออกไป เกิดเป็นผลิตภัณฑ์กระจกที่เสมือนทำหน้าที่ล้างตัวเองได้. เทคโลโลยีดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดกับภาคอุตสาหกรรมและใช้ผลิตกระจกสำหรับอาคารสูงที่สามารถทำความสะอาดตัวเอง ยืดอายุการใช้งาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเป็นอย่างมาก


เมื่อประเทศจีนเกิดปัญหามลพิษทางอากาศมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่หรือเมืองอุตสาหกรรมที่มีแหล่งมลพิษทางอากาศอยู่มากมายจนเกิดภาวะหมอกควันขึ้น สถาบันจึงได้เอาองค์ความรู้ข้างต้นมาพัฒนาต่อยอด สร้างวัสดุใหม่เพื่อเอามาใช้ในการดึงมลพิษและสิ่งสกปรกออกจากอากาศที่ไหลผ่าน มุ่งให้มลพิษในอากาศถูกชะล้างด้วยปรากฏการณ์โฟโตคาทาลายซิส พัฒนาเป็นระบบกรองอากาศขึ้น ระบบกรองอากาศนี้จะทำงานร่วมกับหอคอยปล่องอากาศอันเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม ที่สามารถดึงอากาศผ่านปล่องโดยอาศัยหลักการลอยตัวของอากาศร้อน ปล่องจะถูกออกแบบให้มีช่องรับอากาศเบื้องล่าง
เมื่อความร้อนจากแสงอาทิตย์ผ่านผิวกระจกของปล่องมาสู่อากาศในช่องรับอากาศนั้น ก็จะทำให้อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่มีความหนาแน่นลดลง อากาศจึงเคลื่อนตัวไปสู่บรรยากาศเบื้องบนผ่านปล่องที่สร้างไว้ อากาศเย็นเบื้องล่างก็จะไหลเข้ามาแทนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องใช้ใบพัดดูดอากาศที่ต้องเสียพลังงานจากภายนอกแต่อย่างใด ผิวกระจกภายในของปล่องจะถูกเคลือบโดยวัสดุใหม่ที่สามารถทำปฏิกริยาโฟโตคาทาลายซิสกับแสงแดดและเมื่อมลพิษในอากาศที่ไหลผ่านถูกถ่ายเทมาเกาะบนผิววัสดุใหม่นี้ ก็จะถูกล้างทำความสะอาดออกไปตลอดเวลาด้วยน้ำและมวลของฝุ่นควันที่ถูกสะสมอยู่ ปล่องหอคอยกรองอากาศที่กำลังพัฒนาขึ้นนี้ นับว่าเป็นหอคอยแห่งที่สองของประเทศจีน จากการทดลองสร้างหอคอยให้ห้องปฏิบัติการปรากฏผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าอากาศที่มีระดับคุณภาพ AQI ที่ 800 ถูกบำบัดไปกว่าร้อยละ 90 ในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง และขณะนี้อยู่ในระหว่างการสร้างต้นแบบขนาดใหญ่ซึ่งมีความสูงกว่า 16 เมตรเพื่อใช้ทดสอบในพื้นที่นอกอาคาร จากการออกแบบคาดหวังจะสามารถบำบัดอากาศคลอบคลุมพิ้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตรได้
ผศ.ดร.นัฐ กล่าวอีกว่าการพัฒนาปล่องหอคอยกรองอากาศดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมจีน ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐ และอยู่ในความสนใจของภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมากเนื่องจากได้มีการเจรจากับสำนักวิทยาศาสตร์จีน โดยภาครัฐ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาของไทยภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน ในการนำเอาหอคอยกรองอากาศ มาทดลองใช้ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนอันเป็นการใช้งานนอกประเทศจีนเป็นครั้งแรกๆ ด้วยโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรทางการศึกษาและวิจัยทั้งสองประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหามลพิษจากหมอกควันที่มิได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้น แต่เป็นปัญหาสำคัญสำหรับภูมิภาคอาเซียน

หอคอยกรองอากาศจำลอง ได้สร้างทดลองแล้วที่ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ความร่วมม่องเชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้

อย่างไรก็ตามความท้าทายของการพัฒนาหอคอยกรองอากาศยังมีอยู่หลายประการไม่ว่าจะเป็นสภาพบรรยากาศ อุณหภูมิ ความเร็วลม ในบริเวณติดตั้ง ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศ อันจะเป็นโจทย์สำคัญในการออกแบบหอคอยปล่องอากาศข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นขนาดของปล่องอากาศที่ควรจะมีขนาดเท่าใดจึงจะเหมาะสมในการนำพาอากาศให้เคลื่อนตัวสู่ปล่องได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อมูลบรรยากาศของไทย ควรออกแบบระบบกรองอากาศที่ทำจากวัสดุใหม่ให้มีลักษณะอย่างไร จึงจะสามารถกรองอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถคาดหวังให้ระบบกรองอากาศคลอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกลเท่าใดเพื่อให้อากาศในบริเวณเป้าหมายมีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญจะมีต้องใช้การลงทุนเท่าใด คุ้มค่าหรือไม่ ด้วยผลการทำงานของระบบในห้องทดลองแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่สูงยิ่ง ประกอบกับความตั้งใจที่จะสานสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนระหว่างเมืองเซี่ยงไฮ้และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันมายาวนาน หน่วยงานต่างๆที่ได้พบปะกันในครั้งนี้จึงหวังใจที่จะร่วมกันพัฒนาหอคอยกรองอากาศนี้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันแบบเฉพาะจุดในประเทศไทยในที่สุด ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาการเผาสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและการเผาป่าอันเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหามลพิษในภูมิภาคนี้
ทางด้านนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าคณะดูงานกล่าวว่าจากการฟังบรรยาย ค่อนข้างเชื่อว่าหอคอยกรองอากาศน่าจะได้ผลกรองอากาศได้ แต่ต้องสร้างจำนวนมากถึงจะมีประสิทธิภาพ กลับมาคงต้องศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งมีการติดตั้งทดลองจากความร่วมมือจากทางนครเซี่ยงไฮ้ที่อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอนแล้ว.

ผ่องพรรณ จงยศยิ่ง รายงานจากนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

แท็ก คำค้นหา