ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะวิจิตรศิลป์ มช.จัดนิทรรศการภาพถ่ายศิลปนิพนธ์

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 17th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวทั่วไป

1526559960213_exhibitionLuzTHESIS2018_1
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Luz (ลุส) ในภาษาละตินแปลว่าแสง และในเชิงวิทยาศาสตร์แสงเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการมองเห็นสิ่งต่างๆ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์สามารถค้นพบวิธีการกำเนิดแสงได้เป็นครั้งแรกโดยการก่อกองไฟ และ ณ เหตุนี้อารยธรรมก็ได้ก่อกำเนิดเริ่มต้นขึ้น ในวิวัฒนาการของมนุษย์นั้นได้มีพัฒนาการสิ่งประดิษฐ์มามากมายหลายสิ่งด้วยกัน หนึ่งในนั้นที่สำคัญสิ่งหนึ่งคือ ‘กล้องถ่ายภาพ’ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อบันทึกทั้งความทรงจำและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเติมเต็มภาพของความทรงจำให้กลับมาชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มา
ของชื่องานแสดงศิลปนิพนธ์ โดยเป้าหมายคือการแสดงภาพของความนึกคิด (Imagination)
ของกลุ่มผู้สร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพด้วยแสง (Photography) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจ
และความถนัดจากสิ่งซึ่งได้ศึกษาและเล่าเรียนมาตลอดระยะเวลาที่ได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความภาคภูมิใจ
และทัศนคติที่ดีต่อการถ่ายภาพ
2. เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในหมู่นักศึกษา
3. เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสู่สาธารณะ อันเป็นการสร้างความรับรู้ใน
ศักยภาพของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์มาตรฐานผลงาน และความสามารถนักศึกษา สาขา
ศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม่
สถานที่หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
พิธีเปิด วันศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไประยะเวลาจัดแสดงศุกร์ 18 พฤษภาคม – อาทิตย์ 19 สิงหาคม 2561นิทรรศการครั้งนี้เป็นผลงานภาพถ่ายศิลปนิพนธ์ โดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดแสดงภาพถ่ายและผลงานสร้างสรรค์อิสระ ตามแนวความคิดและรูปแบบเฉพาะตน จำนวน 14 คน ดังนี้
1 กรกนก เหล่าชัย ชื่อผลงาน (ไทย) – เวียง ชื่อผลงาน (อังกฤษ) – Wiang 2 กรินทร์ ตรียกูล ชื่อผลงาน – Retro Racing (The Killing Machine) 3 ณภัทร ฉิมประเสริฐ ชื่อผลงาน – Sisterhood (Wish I’d never grow up) 4 ทิฐินันท์ ชัยตา ชื่อผลงาน – 1 : 87  5 พรพิมล โรจน์สิริอนันต์ชื่อผลงาน (ไทย) – เจดีย์วัดร้างภายใต้บริบทของเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน ชื่อผลงาน (อังกฤษ) – Abandoned Pagodas Under Chiang Mai Modern City 6 พิมพ์ธาดา ปฐมโภคินเสถียร ชื่อผลงาน (ไทย) – วีแกน ชื่อผลงาน (อังกฤษ) – Vegan Table 7 เพชรฎา นันทพรหมมา ชื่อผลงาน (ไทย) – อบายมุข ชื่อผลงาน (อังกฤษ) – All vices
8 เมธา จุลภักดี ชื่อผลงาน (ไทย) – สัตว์พิเศษ ชื่อผลงาน (อังกฤษ) – Exotic Pets 9 วันชนก ธรรมจินดา
ชื่อผลงาน (ไทย) – เล ทรีบู ชื่อผลงาน (อังกฤษ) – Le Tribù 10 ศิรวิชฌ์ ดวงแข ชื่อผลงาน (ไทย) – วันเวลาและช่วงวัย ชื่อผลงาน (อังกฤษ) – Time and Age 11 ศิริวรรณทินีย์ วีระพงษ์ ชื่อผลงาน (ไทย) – ปอยส่างลอง.gif  ชื่อผลงาน (อังกฤษ) – Poysanglong.gif 12 สุดภูไพร หวังภูกลาง ชื่อผลงาน (ไทย) – วันที่เลือนหาย ชื่อผลงาน (อังกฤษ) – Bygone Day 13 สุมิตรา ปานขลิบ ชื่อผลงาน (ไทย) – การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสถาปัตยกรรมเชิงมินิมัลลิสม์ผ่านรูปทรงเรขาคณิต ชื่อผลงาน (อังกฤษ) – Geometric
14 แสนสินธุ์ ศักดิ์สูงชื่อผลงาน (ไทย) – From Form

1526559969674_exhibitionLuzTHESIS2018_2 1526559976722_exhibitionLuzTHESIS2018_3

1526559982413_exhibitionLuzTHESIS2018_4 1526559988747_exhibitionLuzTHESIS2018_6

1526559993968_exhibitionLuzTHESIS2018_9 exhibitionLuzTHESIS2018_11

แท็ก คำค้นหา