ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดนิทรรศการวันศูนย์ดวงตา “84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”

  เมื่อ: วันเสาร์, สิงหาคม 26th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดนิทรรศการวันศูนย์ดวงตา    “84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”

 IMG_6196 IMG_6204

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ดวงตาภาค 10 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดนิทรรศการวันศูนย์ดวงตา โครงการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา และบริจาคดวงตาเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของการบริจาคดวงตามากขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560  เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น  1  อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก     นางสุภาเพ็ญ  ศิริมาตย์ รองนายกเหล่ากาชาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเยงใหม่ กล่าวเปิดงาน

รศ.พญ.นภาพร  ตนานุวัฒน์ เลขานุการ อนุกรรมการจัดหาและบริการดวงตาภาค 10 สภากาชาดไทย /อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ดวงตา เป็นอวัยวะสำคัญเป็นอย่างมาก ประมาณ 70 – 80 % ของสิ่งที่เรารับรู้ และเรียนรู้ได้มาจากการมองเห็น การมองเห็นที่ชัดเจนจึงมีความสำคัญมากในการมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุข สายตาปกติเป็นผลของการที่แสงโฟกัสผ่านกระจกตา การผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาจึงถือเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการที่มีสายตาเลือนลาง ให้กลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกับปกติ  ปัจจุบันการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตายังถือเป็นการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะที่ทำมากที่สุด และประสบผลสำเร็จสูง เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านวิธีการผ่าตัด รวมไปทั้งมีการพัฒนาวิธีการเก็บรักษากระจกตาที่ได้รับบริจาคเพื่อนำไปรักษาให้แก่ผู้ป่วยได้ดีขึ้นกว่าในอดีต

แต่อย่างไรก็ตามการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาจะสำเร็จได้จะต้องมีการบริจาคดวงตาจากผู้อื่นบริจาคให้  ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่เฝ้ารอรับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาอยู่กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีศูนย์ดวงตาภาค 10 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับบริจาคดวงตาในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นองค์กรที่รับบริจาคดวงตาจากผู้ที่มีความจำนงอุทิศดวงตาอยู่ แต่จำนวนผู้ที่บริจาคดวงตาให้ทางศูนย์ดวงตาฯ มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วย ทำให้ระยะเวลานับตั้งแต่เข้ารับการจองคิวไปจนได้รับการผ่าตัดค่อนข้างนานหลายปี ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องทุกข์ทรมานกับความพิการทางสายตาหรือความเจ็บปวด  นอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายอาจสูญเสียดวงตา หรือตาบอดสนิทไปก่อนที่จะได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาจากวิกฤตการดังกล่าว

ดังนั้น ทางศูนย์ดวงตาภาค 10 ฯ จึงได้จัดทำโครงการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาและบริจาคดวงตาเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน” ขึ้นทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการให้มีการมองเห็นที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยมีเจตคติที่ดีในการอุทิศดวงตาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ,เสวนากับจักษุแพทย์และตอบปัญหาชิงรางวัล ,เสวนากับจักษุแพทย์ ,การผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา โดย    อ.พญ.จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล และ อ.พญ.เหมือนพลอย นิภารักษ์ , การดูแลโรคตาในเด็ก โดย    รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา ,การดูแลดวงตาหากได้รับอุบัติเหตุ  โดย ผศ.พญ.เจนจิต ชูวุฒยากร  การแสดงจากแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจักษุวิทยา พร้อมทั้งตรวจสุขภาพตา โดยจักษุแพทย์.

**********************************************

แท็ก คำค้นหา