ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 29th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

unnamed (2)Still0728_00046

 

จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีข้าราชการ และพสกนิกรร่วมพิธีจำนวนมาก

วันที่ 28 ก.ค.58 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหาโดยพิธีการจะเริ่มในเวลา 08.15 น. เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายเทศมนตรีนครเชียงใหม่ สมาชิกองค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่น ข้าราชการบำนาญ สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีและลงนามถวายพระพร จากนั้นในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประธานในพีธีลงนามถวายพระพร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพิธีสงฆ์ พิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีกษัตริย์และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ

วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่จักได้แสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เอง ล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานและทรงอุปถัมภ์ โครงการมากมายหลายโครงการ อาทิ พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้ทุนคืน โดยมีพระราชประสงค์ให้เยาวชนเติบโต สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศ ทรงอุปถัมภ์โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและบูรณาการวิทยาการในแต่ละสาขา ของภาคเกษตรกรรมให้ก้าวหน้าตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มากมายหลายโครงการ อาทิ การเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ในวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา อาทิ พระราชทานบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักกีฬาไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพร เพื่อไปแข่งขันกีฬาในโครงการต่าง ๆ และการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกภาคเป็นประจำทุกปีและในยามที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยพระราชทานถุงยังชีพ เสื้อชูชีพ ยาและเวชภัณฑ์ ไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึง และยังได้พระราชทานครัวจากโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ไปประกอบอาหารเลี้ยง พระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาคุณ ที่ทรงปฏิบัติอย่างมากมาย ล้วนจารึกอยู่ในหัวใจ ของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

แท็ก คำค้นหา