ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัด ในปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2563

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 13th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS

จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัด ในปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน และให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561-2564 ให้ต่ำกว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ย 154 ครั้ง บาดเจ็บ 114 ราย และเสียชีวิต 54 รายต่อเดือน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยไม่สวมหมวกนิรภัย และใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  ​ดังนั้น เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องมีการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย โดยเริ่มจากเยาวชนในสถานศึกษา รวมทั้งประชาชน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีประกาศ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ให้มีการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2563 โดยให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด อีกทั้ง รณรงค์ให้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์. ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการการปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายความปลอดภัยทางถนนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยต้องสวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป
 นิศารัตน์ ยองสุวรรณ์  / กุสุมา นาอนันต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่13 กุมภาพันธ์ 2563

แท็ก คำค้นหา