ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 31st, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

วันที่ 30 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2562 เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของคณะทำงาน โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานด้านความมั่นคง ด้านสังคม สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
     การประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานสถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด สถานการณ์การสำรวจและตัดทำลายฝิ่น การรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนตุลาคม 2562 พบว่าจำนวนคดีลดลง และด้านปฏิบัติการ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565 โดยมี 5 มาตรการ คือ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันยาเสพติด การบำบัดรักษายาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

  นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเส้นทางเข้า-ออกยานพาหนะ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้ายาเสพติด สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 กองทัพภาคที่ 3 และ กอ.รมน. ภาค 3 ได้ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ระดับจังหวัด ไปยังพื้นที่ต่างๆ  เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนบูรณาการการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป    

   นันธิกา กิจปาโล/ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่30 ตุลาคม 2562

แท็ก คำค้นหา