ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  เมื่อ: วันเสาร์, ตุลาคม 10th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

41074108

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556-2557

 

วันที่ ๙ ต.ค ๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุม ๓ อาคารอำนวยการกลาง   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชทานแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม ศกนี้ โดยวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จะกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคเหนือ ๘ แห่ง มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคเหนือ ๘ แห่งจะได้นำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย ในโอกาสอันควรต่อไป ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556-2557 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๘ แห่งในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น ๑๔,๗๕๔ ราย

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๓๒ แห่ง ดำเนินการรับเสด็จ ฯ โดยมีสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยประสานงาน ซึ่งที่ประชุมได้หารือและเตรียมการพร้อมรับปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยทุกหน่วยงาน.

แท็ก คำค้นหา