ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 27th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, COVID-19

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
                           

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติและเห็นชอบ ดังนี้ 1 เรื่องเพื่อทราบ
1.1 สถานการณ์การผลิตและการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 จำนวน 460,048 ไร่ ผลผลิต 274,648 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 597 กก./ไร่ ขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วร้อยละ 60 คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563
1.2 สถานการณ์การตลาดข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ราคาซื้อขาย ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ความชื้น 25-30% ตันละ 11,300 – 12,500 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น 25-30% 11,300 – 11,800 บาท ส่วนแนวโน้มราคาข้าว คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงก่อน เนื่องจาก ใกล้สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ผู้ประกอบการเริ่มทยอยซื้อข้าวเพื่อการเก็บสต็อกไว้จำหน่ายในระยะยาว
1.3 มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 โดยกรมการค้าภายใน ขอความร่วมมือจังหวัดฯ ประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2562/63 2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2562/63 3)โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2562/63 โดยให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ
1.4 การจัดประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2562/63 โดยกำหนดจัดประกวด ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ส่งข้าวหอมมะลิเข้าประกวด แยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทเกษตรกรรายบุคคล (2) ประเภทสถาบันเกษตรกร
1.5 ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 โดย ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินแล้ว 44,091 ราย เป็นเงิน 145,460,375 บาท โอนไม่สำเร็จ 6 ราย เป็นเงิน 48,750 บาท และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 โดย ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินแล้ว 13,680 ราย เป็นเงิน 116,781,069.57 บาท
1.6 การจัดงานหอการค้าแฟร์ TCC FAIR 2019 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมในงานภายใต้โครงการ Local Food จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานดังกล่าว
1.7 การประชาสัมพันธ์การจัดทำข้าวถุง ตรา ถุงทองรวงข้าว โดย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เชียงใหม่ จำกัด โดยเริ่มดำเนินการผลิตในลักษณะข้าวสารบรรจุถุง 2 กก. 5 กก. และ 15 กก. โดยจะทำเป็นชุดของขวัญปีใหม่ ให้แก่หน่วยงานภาคี เพื่อเป็นการทดลองตลาด
1.8 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง จะจ่ายให้เฉพาะเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเรื่องเพื่อพิจารณา เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสต็อกของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2562/63 จังหวัดเชียงใหม่ โดยแต่งตั้ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทน และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทน เป็นคณะทำงานเพิ่มเติมแท็ก คำค้นหา