ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ หวังยกระดับคุณภาพกาแฟ โดยตั้งเป้าภายใน 5 ปี จะผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งกาแฟ

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 20th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้ตรงกับความต้องการตลาดในและต่างประเทศ

IMG_9112

IMG_9108-1

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub พร้อมด้วย นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2560 จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตกาแฟในเขตภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีคุณภาพสูงขึ้นตรงตามความต้องการของตลาด พร้อมกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง จากการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาพบว่ามี smart farmer อย่างน้อย 19 ราย ที่มีองค์ความรู้ในการผลิตกาแฟคุณภาพและสามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มสมาชิกได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดประชุมเพื่อร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ 2561-2565 ไว้ 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาด้านการตลาด กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการวิจัยและพัฒนา และกลยุทธ์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งในฤดูการผลิตที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกกาแฟ 19 อำเภอ จำนวน 17,487 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 3,848 ตัน ผลเฉลี่ยต่อไร่ทั้งจังหวัดประมาณ 220 กิโลกรัม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เร่งพัฒนางานส่งเสริมการผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการแปลงใหญ่ในโครงการ 9101 โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นต้น

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำและมีสภาพภูมิอากาศดี บางพื้นที่มีความสูงระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป จึงเหมาะแก่การปลูกกาแฟอย่างยิ่ง ซึ่งกาแฟสามารถปลูกได้ดีใต้ร่มเงาของต้นไม้ต่างๆ โดยได้ตั้งเป้าว่าภายใน 5 ปี จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเมืองแห่งกาแฟ จากการศึกษาพบว่าการปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงส่งผลให้เกษตรกรไม่เผาทำลายป่า เพราะเกษตรกรต้องดูแลรักษาต้นกาแฟให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ผลผลิตกาแฟมีคุณภาพ ส่วนด้านการตลาด กาแฟยังมีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ตลอดจนภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือและยังเป็นการร่วมสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งกาแฟอีกด้วย

แท็ก คำค้นหา