ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จัดกิจกรรมเวทีการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 13th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

โครงการพลังเครือข่ายเรียนรู้เท่าทันสื่อ เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เวทีการเรียนรู้ สื่อสร้างสรรค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย เดชพงษ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันท์มนัส จันทราศัพท์ หัวหน้าคณะทำงานกล่าวรายงาน

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีของการถอดสรุปบทเรียน การเรียนรู้ ของ นักเรียน คุณครู สื่อมวลชน นักวิชาการ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อแสวงหาแนวทางในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กจากการนำเสนอข่าวทางสื่ออย่างยั่งยืน อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์นิเวศสื่อที่ดี โดยมี อาจารย์ ดร.เบญญา เลิศสุวรรณ และ อาจารย์ภัสฤทัย สะอาดไพร อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นกระบวนกร นำถอดสรุปบทเรียน โดยมีคณะครู นักเรียน จากโรงเรียน  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนสันกำแพง เข้าร่วมกิจกรรม

พร้อมกันนี้ทางโครงการได้ใช้โอกาสดังกล่าว มอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ที่มีไมตรีจิตให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ด้วยดีเสมอมานอกจากนี้ในกิจกรรมดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจากท่านนีติพัทธ์ สมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนรู้เท่าทันสื่อ เท่าทันสิทธิตน” และ คุณผ่องพรรณ จงยศยิ่ง กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานในฐานะนักหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็กทางสื่อ

สำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติร่วมเสวนาประกอดด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านนีติพัทธ์ สมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ ท่านประโลม ทองเป้า อัยการเชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คุณธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ คุณสุภาภรณ์ อินทมา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ คุณนุชจรี นันทผล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ร.ต.อ.ศิริปกรณ์ ใจงาม ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ผศ.พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณผ่องพรรณ จงยศยิ่ง หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ คุณธนชัย เทศะแพทย์ หนังสือพิมพ์ชายด์ไทยนิวส์ คุณสุธิดา แซ่เตี๋ยว เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ คุณสรวิชญ์ กันธิตระกูลวงค์

แท็ก คำค้นหา