ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

“ณรงค์ชัย” ตรวจติดตามกระบวนการบริหารจัดการLPG ภาคเหนือทั้งระบบ

  เมื่อ: วันจันทร์, มิถุนายน 29th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป

DSC_0069

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจติดตามกระบวนการบริหารจัดการ LPG   ในภาคเหนือทั้งระบบ เพื่อติดตามทั้งสภาวะราคา LPG แต่ละสาขาให้เกิดความสอดคล้องกับต้นทุนและเป็นธรรมกับผู้ใช้แต่ละประเภท รวมทั้งติดตามกระบวนการจัดหา LPG ไปจนถึง                 การจัดจำหน่ายไปยังประชาชนผู้ใช้ทุกภาคส่วน

วันนี้ (28 มิ.ย.58) ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจกระบวนการบริหารจัดการด้านก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรับทราบสถานการณ์ภาพรวมข้อมูลทั้งด้านการใช้ การผลิต รวมถึงการส่งออก LPG ไปประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งพื้นที่หลายจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบัน ราคา LPG จากจุดจัดหาเป็นราคาเดียวสำหรับที่เป็นเชื้อเพลิงใช้ใน 3 กลุ่มตามประเภทการใช้งาน ซึ่งได้มีการปรับราคาให้อยู่ตามต้นทุนจัดหาแล้ว  ส่วนโครงการพิเศษที่ได้ช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยก็จะให้มีการติดตามเพื่อรับทราบปัญหาและความไม่สะดวกต่างๆในการเข้าร่วมโครงการ สำหรับการใช้ LPG ภาคขนส่ง พบว่าราคาในสถานีบริการแต่ละแห่งในแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ตั้งแต่ประมาณ 15.00 – 16.00 บาท/ลิตร เพราะค่าการตลาดที่ไม่เท่ากันตามต้นทุนการขนส่งและสภาพการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้กำชับให้มีการประสานงานให้กระทรวงพาณิชย์ในระดับพื้นที่ช่วยติดตามและกำกับดูแลให้ราคาขายปลีกอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่เป็นภาระผู้ใช้มากเกินไป ส่วน LPG ภาคอุตสาหกรรมยืนยันว่า การใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงไม่ได้มีการอุดหนุนใดๆ เป็นการใช้ระบบราคาเหมือนกับระบบราคา LPG ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงทั่วไป   ซึ่งเป็นระบบที่แตกต่างจากการนำ LPG(และน้ำมันเบาบางประเภท เช่น แนพทา) ไปใช้ต่อยอดมูลค่าเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งมีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกำกับอยู่แล้ว

สำหรับการส่งออก LPG ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงงานเป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการประสานงานและกำกับดูแลการขาย LPG อย่างถูกต้อง เป็นระบบใหม่ที่นำเข้ามาแก้ไขปัญหาการลักลอบแบบกองทัพมดขณะนี้การค้าชายแดน ของ LPG มีรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนไปจากเดิมโดยมีการจัดส่งเนื้อก๊าซไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และในประเทศเพื่อนบ้านก็ได้มีการลงทุนเปิดโรงบรรจุของตนเอง ทำให้ราคาถูกลงไม่ต่างกับราคาในประเทศไทยมากเช่นในอดีต เพราะมีการปรับราคาในประเทศไทยด้วย  ทำให้การลักลอบส่งถังก๊าซ LPG ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และถังก๊าซที่เคยหายไปจากระบบ          ก็ลดลง

นอกจากนี้ ยังตรวจติดตามระบบโลจิสติกต์ ตั้งแต่การจัดหาก๊าซ LPG ที่คลัง LPG ไปจนถึงกระบวนการขนส่งที่ป้อนมายังโรงบรรจุเพื่อจำหน่ายไปสู่ผู้ใช้ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง โดยได้มอบนโยบายที่จะกำกับดูแลกระบวนการทั้งระบบไม่ให้มีจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการลักลอบค้าข้ามประเภทและลักลอบส่งออก ซึ่งจะมีการพิจารณาแนวทางการป้องกันให้มากขึ้น รวมทั้งยังกวดขันให้ ปตท. มีการดูแลชุมชนในเขตพื้นที่รอบๆ คลังก๊าซ ซึ่งคลัง LPG บางแห่งกลายเป็นคลังที่มีชุมชนขยายมาล้อมรอบ แต่อย่างไรก็ดีจะได้มีการกำชับให้มีการดูแลและกวดขันเรื่องการดูแลมาตรฐานความปลอดภัยเป็นพิเศษ

สำหรับภาพรวมเฉลี่ยความต้องการใช้ LPG ของทุกจังหวัดภาคเหนืออยู่ที่ 40,202ตัน/เดือน ลดลงจากปีก่อน 2% และโดยภาพรวมการใช้LPG ของทั้งประเทศ กลับเข้าสู่สภาวะที่ควรจะเป็น โดยการใช้LPG ผิดประเภทและการค้าข้ามประเภท รวมทั้งการลักลอบส่งออกได้ลดลงไปอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วง 2-3 ปี ก่อนหน้านี้อีกทั้งการนำเข้า LPG ก็ลดลงประมาณ 50% จากเกือบ 168,000 ตัน/เดือน เหลือเพียงไม่ถึง 100,000 ตัน/เดือน เท่านั้น

แท็ก คำค้นหา