ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ตลึงห้องสอบวัดผลนักเรียนชรา อายุรวมกันกว่า หมื่นปี

  เมื่อ: วันอังคาร, มีนาคม 12th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

1552371381715 1552371440929

เทศบาลเมืองแม่เหียะจัดสอนนักเรียนอายุมากทางอากาศเรียนแล้วจัดวัดผลนักเรียนที่เข้าสอบนับอายุรวมกันกว่า หมื่นปี

วันที่ 13 มี.ค.62 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ มีการจัดการสอบวัดผลผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ “Maehia Model โครงการนำร่องผู้สูงอายุทางอากาศ” โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ กรมกิจการผู้สูงอายุ และ สถานีวิทยุ มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากมีการเรียนการสอน ผ่านสถานีวิทยุ ม.ก. AM 612 kHz. เมื่อจบหลักสูตรจึงจัดให้มีการสอบวัดผลขึ้น โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมสอบครั้งนี้กว่า 100 คน
นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า จากข้อมูลที่ทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำหลักสูตรต่างๆ สำหรับโครงการนำร่องครั้งนี้ และได้กำหนดวิทยากรและดำเนินการ ประสานหารือทุกฝ่าย เดินหน้าผลิตเนื้อหาผ่านทางรายการวิทยุให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ 100 คน ได้รับฟังเพื่อประเมินผลความเข้าใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ และเป็นกรณีศึกษานำร่องสู่การพัฒนาและขยายผลต่อไป ซึ่งทางกรมกิจการผู้สูงอายุมีนโยบายว่าจะเป็นพื้นที่แรกของการดำเนินการก่อนจะพัฒนาระยะต่อไป โดยเบื้องต้นมี 25 หลักสูตร ด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ด้านการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยมีการนำเสนอผ่านทางวิทยุ ม.ก. ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 รวม 9 สัปดาห์ ทุกวันจันทร์/ พฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 06.30น.และ 16.30 น.เริ่มออกอากาศวันที่ 10 ม.ค.62 โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับวิทยุ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอน หลังจากที่จบหลักสูตรแล้วจึงมีการสอบวัดผลนักเรียนผู้สูงอายุขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย

1552371391086 1552371418083

สำหรับแม่เหียะโมเดล โครงการนำร่อง โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นี้ถือเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่จะร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และสถานีวิทยุ ม.ก.ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจที่เป็นการให้บริการสาธารณะ เพื่อส่งเสริมความพร้อมของท้องถิ่นรองรับกับสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยด้วย โดยหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของแม่เหียะโมเดล โครงการนำร่อง โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือ ภายใต้การขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้นำร่องโครงการ เพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงวัย ทั้งนี้ถือเป็นโครงการแรก ของประเทศ โดยหลักสูตรในรายวิชา 25 เรื่อง ในโครงการนำร่องครั้งนี้ คือ เรื่องของสถานการณ์และแนวคิดของผู้สูงอายุไทย กฎหมายในชีวิตประจำวันและสิทธิของผู้สูงอายุด้านต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุกับการป้องกันและรักษาสุขภาพ การดำรงชีวิตแบบสูงวัยที่มีคุณภาพและชีวิตที่มีคุณภาพ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ พืชผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรคเรื้อรังและที่พบมากในวัยสูงอายุ การใช้ยาให้ถูกวิธี การพัฒนาจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ พุทธศาสนาในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน จิตอาสาเพื่อชีวิตและสังคม ภาษากับการสื่อสารที่สร้างสรรค์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาเซียนน่ารู้ที่เป็นเรื่องราวของประชาคมอาเซียน ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียและป้องกันผลกระทบ การรู้เท่าทันมิจฉาชีพและภัยสังคม ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี ข้อพิจารณาในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การพัฒนาตนเอง การเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ศิลปะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการออมกับการจัดการทางการเงินทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย กาย อารมณ์ จิต สังคม อีกทั้งยังส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ อันเป็นอัตลักษณ์ให้คงอยู่คู่ตำบลแม่เหียะ อย่างยั่งยืน

1552371426139 1552371796104

แท็ก คำค้นหา