ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ทต.ต้นเปา แถลงข่าวชวนเที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “1 วัน เที่ยว 3 งาน” “งานร่มบ่อสร้าง – งานกระดาษสา – งานโคมบ้านหนองโค้ง” ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563

  เมื่อ: วันเสาร์, ธันวาคม 28th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

ทต.ต้นเปา แถลงข่าวชวนเที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “1 วัน เที่ยว 3 งาน” “งานร่มบ่อสร้าง – งานกระดาษสา – งานโคมบ้านหนองโค้ง” ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ชวนมาเที่ยวงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว “1 วัน เที่ยว 3 งาน” “งานร่มบ่อสร้าง” “งานกระดาษสาบ้าาต้นเปา” “งานโคมบ้านหนองโค้ง” ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 หวังกระตุ้นศรษฐกิจต้นเปาให้ดียิ่งๆขึ้น นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เผยว่า ต.ต้นเปา เป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านประเภทต่างๆ ทั้งงานทอผ้า งานแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสาน งานศิลปะกระดาษสา งานโคมและงานร่มบ่อสร้าง เป็นต้น ถือเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในตำบลต้นเปา เป็นอาชีพหลักของราษฎรในห้องถิ่นที่ประกอบอาชีพด้านนี้มาช้านาน และหมู่บ้านบ่อสร้าง ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตเทศบาสเมืองต้นเปา มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมทั่วโลก ตลอดจนป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันหลายแห่งในพื้นที่ตำบลต้นเปา ประสบกับสภาวะเศรษฐกิจซบชา การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นักท่องเที่ยวน้อย ส่งผลให้อาชีพการทำหัตถกรรมต่างๆในพื้นที่เริ่มลดลง ร้านได้ปิดตัวลงเรื่อยๆ จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองต้นเปา จึงได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาและส่งสริมการท่องเที่ยว เมืองต้นเปา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะหัตถกรรมให้คงอยู่สืบไป

จึงกำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองต้นเปา พร้อมกันในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ในพื้นที่ตำบลต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ดังนี้ งานเเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37 ประจำปี 63 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.ชียงใหม่, งานมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา ครั้งที่ 16 ประจำปี 63 ณ หมู่บ้านต้นเปา ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่และงานมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 9 ประจำปี 63 ณ หมู่บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนาตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง, เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพในด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาชน, เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรมและสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาแนวทางเศรษฐกิชุมชนมาเป็นหลัก ทำให้ราษฎรมีงานทำอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรายได้อย่งเป็นรูปธรรม, เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มาชมแหล่งที่ผลิตหัตถกรรมโดยตรง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนาตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ของตำบลต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เทศบาลเมืองต้นเปา จึงขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ2563 ของตำบลต้นเปา ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้.

แท็ก คำค้นหา