ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเช่น ที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เป็นประธานในการแถลงข่าว “ความร่วมมือการรักษาแหล่งมรดกเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก”

  เมื่อ: วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 15th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

ภาคีจังหวัดเชียงใหม่ แสดงเจตจำนง ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปสู่เมืองมรดกโลก-หน่วยงานภาคีเครือข่าย 17 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อแสดงเจตจำนง พร้อมร่วมกันขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปสู่เมืองมรดกโลกวันนี้ (14 ก.พ. 63) ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเช่น ที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก เป็นประธานในการแถลงข่าว “ความร่วมมือการรักษาแหล่งมรดกเชียงใหม่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก” เพื่อร่วมกันแสดงเจตจำนงในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปเป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 17 หน่วยงาน—

ทั้งนี้ เมืองเชียงใหม่ ได้ถูกเสนอชื่อให้ขึ้นบัญชีชั่วคราวขององค์การ UNESCO หรือ Tentative List เพื่อแจ้งเจตจำนงให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2538 หลังจากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสงฆ์ และประชาชนทั่วไป จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ให้เกิดเป็นรูปธรรมมาโดยตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นเมืองที่มีคุณค่า ตามแนวทางขององค์การ UNESCO  โดยมุ่งเน้นการรักษาคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนการจัดการ และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   เพื่อเป็นการผลักดันให้การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกเป็นวาระของจังหวัด ตลอดจนเพื่อนำเสนอการทำงานและความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงาน และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณะ—

ขณะนี้การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ตามแนวทางของ UNESCO กำลังเดินหน้าไปตามลำดับ ทั้งในเรื่องการยื่นเอกสารขอเสนอการขึ้นเป็นเมืองมรดกโลก และการจัดทำแผนการจัดการแหล่งมรดกในพื้นที่ ขณะเดียวกันยังมีการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกคน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ซึ่งถือว่าเป็นทั้งความก้าวหน้าและความสำเร็จอันน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง—ภายในงาน ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง 17 แห่ง  นอกจากนี้ ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเช่น ยังได้มอบเล่มแผนการจัดการพื้นที่ให้กับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดต่อไป


พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / ธนวัฒน์ ชีพเพียงสรวง … ภาพ / ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา