ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ธปท.แถลงภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2562 หดตัวทุกภาคส่วน ค้าชายแดนก็ลดลง

  เมื่อ: วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 4th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุม ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เชียงใหม่ นายโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวสื่อมวลชน เศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาส 4 ประจำปี 2662 ดังนี้ ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนชะลอลง ตาม การใช้จ่ายสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนหดตัว ตามกำลังซื้อที่อ่อนแรงทั้งจากรายได้ เกษตรกรที่หดตัว ตามปริมาณผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และรายได้นอกภาคเกษตร จากภาคอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวน้อยกว่าไตรมาสก่อน โดยเฉพาะการผลิตหมวดอาหารชะลอตัวตามวัตถุดิบทางการเกษตร และการผลิต หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลง ตามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน ทางด้านการลงทุนหดตัวมากขึ้นทั้งการลงทุนเพื่อการก่อสร้างและการ ผลิต สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวเนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ 

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาอาหารสด สำหรับภาคการเงินขยายตัวทั้งเงินฝากและสินเชื่อ รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้ 

การอุปโภคบริโภคเอกชน ชะลอตัวลง ตามการใช้จ่ายสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน แม้มีมาตรการภาครัฐ ช่วยพยุงกำลังซื้อบางส่วน ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์หดตัวในทุกประเภท ทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถจักรยานยนต์ ตามกำลังซื้อที่อ่อนแรงตามปัจจัยด้านรายได้ของลูกจ้างทั้งในและ นอกภาคเกษตรกรรมและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังแผ่วอยู่ รวมทั้งสถาบันการเงินระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ 

 ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ชะลอลง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนชะลอลง มากในช่วงปลายไตรมาสจากหลายปัจจัย อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปยัง ต่างประเทศมีทิศทางชะลอตัว และบางส่วนชะลอการเดินทางจากไตรมาสนี้ไปเป็นต้นปีหน้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขณะที่นักท่องเที่ยวชาติอื่นยังขยายตัวดี อาทิ เกาหลีใต้ สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ขยายตัวชะลอลง ทางด้านนักท่องเที่ยวไทยปรับดีขึ้นในช่วงปลายไตรมาสเนื่องจากสภาพ อากาศหนาวเย็นจูงใจ พิจารณาจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยของภาคเหนือ และอัตราการเข้าพักของโรงแรมใน ภาคเหนือเฉลี่ยสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนเล็กน้อย 

รายได้เกษตรกร กลับมาหดตัว ตามผลผลิตพืชหลักที่ลดลงเพราะได้รับความเสียหายจากภัยแล้งในช่วง เพาะปลูก  ทั้งข้าวนาปี อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทางด้านราคาสินค้าเกษตรสำคัญขยายตัวชะลอลง ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าตามความต้องการจากต่างประเทศที่ลดลง สำหรับราคาอ้อยโรงงานลดลงตามราคาในตลาดโลก และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง ตามความต้องการจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์ สำหรับราคาไข่ไก่ขยายตัวสูง กว่าไตรมาสก่อนเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง และราคาไก่เนื้อขยายตัวดีเพราะมีความต้องการจาก ต่างประเทศเพื่อบริโภคทดแทนสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกา 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวน้อยกว่าไตรมาสก่อน โดยการผลิตในหมวดอาหารชะลอตัวลงตามการลดลงของวัตถุดิบทางการเกษตรส าคัญ โดยเฉพาะข้าวและอ้อยโรงงาน ประกอบกับความต้องการชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ชะลอตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ สำหรับหมวดเครื่องดื่มขยายตัวดี ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก การปรับเปลี่ยนรูปแบบและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ทางด้านหมวดเฟอร์นิเจอร์ขยายตัวตามการส่งออกไปยุโรป

 การลงทุนภาคเอกชน หดตัวมากขึ้น โดยการลงทุนในภาคก่อสร้างยังหดตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากพื้นที่รับ อนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลที่หดตัวโดยเฉพาะเพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และโรงแรม  ทางด้านการลงทุน เพื่อการผลิตหดตัวจากมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรโดยเฉพาะผู้ผลิตเพื่อส่งออกรายใหญ่ รวมทั้งยอดจดทะเบียน รถยนต์เพื่อการพาณิชย์และรถบรรทุกที่ลดลง  

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว ตามการใช้จ่ายงบลงทุนโดยเฉพาะในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้ ส่วนรายจ่ายประจำขยายตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปโดยเฉพาะเงิน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา และหมวดงบรายจ่ายอื่นของงบกลาง โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

 มูลค่าการค้าผ่านชายแดน การส่งออกในรูปเงินบาทขยายตัว จากการส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ และผลไม้ ตามความต้องการจากจีน และสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ไปเมียนมา ส่วนการนำเข้า หดตัวตาม การนำเข้าไฟฟ้าจากลาว รวมทั้งผักจากจีน และเหล็กจากเมียนมา

 เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนอยู่ที่ร้อยละ 1.1 ตามราคาอาหารสด เช่น ข้าวสารเหนียว แป้งและผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้ และราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่หดตัวน้อยลง ทางด้านอัตราการ ว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วอยู่ที่ร้อยละ 1.1 สูงขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย โดยผู้ว่างงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยทำงาน นอกภาคเกษตร อาทิ การค้าส่งค้าปลีก การก่อสร้าง เป็นต้น 

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดสินเชื่อคงค้าง 1,351.2 พันล้านบาท ขยายตัวตามสินเชื่อเพื่อการเกษตรและเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งสินเชื่อ เพื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ ทางด้านเงินฝากมียอดรวม 1,250.2 พันล้านบาท โดย เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวในทุกประเภท ประกอบกับเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากเงิน ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นสำคัญ 

แท็ก คำค้นหา