ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ธอส.จัดสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 1.85% ต่อปีในงานมหกรรมไตรมาส 3 ปี 2561 ฟรี!! ค่าธรรมเนียมยื่นกู้พร้อมค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 22nd, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

 

โปรโมชั่นงานมหกรรมไตรมาส 3 ปี 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้าน จับมือกับพันธมิตร และ
ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นน าในภาคเหนือ จัดงานมหกรรมไตรมาส 3 ปี 2561 เตรียมโปรโมชั่น
สินเชื่อบ้านสุดพิเศษ อัตราดอกเบี้ยปีแรก 1.85% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ พร้อมค่าประเมิน
ราคาหลักประกันอัตราพิเศษ นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นโดนใจจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่น า
ที่อยู่อาศัยมาจ าหน่ายในราคาพิเศษพร้อมของแถมอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึง
1 กรกฎาคม 2561 ณ มีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
นายพงศกร ตุลานนท์ ผู้จัดการเขต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ส านักงานเขตเชียงใหม่เปิดเผยว่า เพื่อเป็น
การสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเข้าถึงผลิตภัณฑ์พิเศษของ
ธนาคารได้สะดวกยิ่งขึ้น ธอส.จึงได้ร่วมกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชั้นน าในภาคเหนือ จัดงานมหกรรม
ไตรมาส 3 ปี 2561 มหกรรมที่อยู่อาศัยแห่งปีที่รวมโปรโมชั่น สุดพิเศษไว้ในงานเดียว น าโดย โปรโมชั่น สินเชื่อ
บ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 1.85% ต่อปี (MRR-4.90% ต่อปี) ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย
3.95% ต่อปี (MRR-2.80% ต่อปี) ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับ
MRR-1.00%) ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ
6.75% ต่อปี ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม ไถ่ถอนจ านองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น และซื้อหรือ
ไถ่ถอนจ านองที่อยู่อาศัยพร้อมกับซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก พิเศษ!!ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
0.1% ของวงเงินท านิติกรรม และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ แบ่งเป็น กรณีขอกู้ไม่เกิน 500,000
บาท ค่าประเมิน 1,900 บาท และกรณีขอกู้ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ค่าประเมิน 2,300 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด
ถึง 40 ปี เฉพาะผู้ที่จองสิทธิ์ภายในงาน พร้อมยื่นค าขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 – 31 กรกฎาคม 2561
และท านิติกรรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารก าหนด
นอกจากนี้ประชาชนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองแต่ยังไม่มีความพร้อม อาทิ เรื่องการเตรียมเอกสารหลักฐาน
เพื่อแสดงที่มาของรายได้ สามารถขอรับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ของ ธอส. ที่พร้อมให้ความรู้ในการเข้าถึงสินเชื่อ
ในระบบ หรือ Financial Literacy ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารก าหนดสามารถยื่นค าขอสินเชื่อตามเงื่อนไข
ของโครงการได้ต่อไป ทั้งนี้งานมหกรรมไตรมาส 3 ปี 2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2561 – 1
กรกฎาคม 2561 ณ มีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานเขตเชียงใหม่ โทร 0-5330-4948

แท็ก คำค้นหา