ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 27th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562วันพุธที่  27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562 โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางศรีพรรณ์ เขียวทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมฯ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อประเด็นในการประชุม ดังนี้1) รายงานผลความก้าวหน้าการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 440,585 คน และ ประเภทองค์กรสตรี จำนวน 1,276 องค์กร (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)
2) หนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3) การจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ประเภทเงินอุดหนุน กลุ่มเป้าหมาย 25 อำเภอ กพสจ. และคณะทำงานขับเคลื่อนฯจังหวัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท และ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน กลุ่มเป้าหมาย 25 อำเภอ และ ระดับจังหวัดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,000,000 บาท4) การพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 11 โครงการ ประกอบด้วย ประเภทโครงการด้านเกษตรกรรม จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 1,030,000 บาท ประเภทโครงการด้านพาณิชย์และอาชีพบริการ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 400,000 บาท ประเภทโครงการด้านคหกรรม จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 400,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,830,000 บาท5) การพิจารณาดำเนินการลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้

แท็ก คำค้นหา