ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ปลัดกระทรวงการอุดมกรศึกษาฯบรรยายบทบาทของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในการวิจัย

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 21st, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ มุ่งเน้นลดความเลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืน” โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เป็นผู้กล่าวรายงาน         ซึ่งงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้กลไกความร่วมมือของเครือข่ายอุดมศึกษาทั้ง 9 แห่ง  ณ โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

แท็ก คำค้นหา