ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 10th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560


6517580813096 6517580934381

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้แทนชนเผ่าพื้นเมือง 37 กลุ่มชาติพันธ์ ผู้แทนสภาเมืองในระดับพื้นที่ จากทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมงานคับคั่ง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยมีแกนนำและผู้แทนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวนกว่า 37 กลุ่มชาติพันธ์ ผู้แทนสภาเมืองในระดับพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง สมาชิกและผู้อาวุโสสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ผู้แทนภาคีองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองระหว่างประเทศ ผู้แทนเครือข่ายเด็กเยาวชนและสตรีชนเผ่าพื้นเมือง คณะศิลปินและนักแสดงชนเผ่าพื้นเมือง นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กว่า 700 คน

การจัดงานสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี 2560 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2560 ภายใต้แกนหลัก “10 ปี ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) บทเรียน ข้อท้าทาย และอนาคตชนเผ่าพื้นเมืองไทย” ซึ่งเป็นการจัดงานรณรงค์และเฉลิมฉลองในวันชนเผ่าพื้นเมือง เวทีแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาคีกัลยาณมิตรทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐองค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม เป็นพื้นที่เรียนรู้สาธารณะที่ให้สังคมไทยได้เข้าใจอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และคุณูปการของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีต่อประเทศและมวลมนุษยชาติด้วยกัน การรณรงค์ให้เกิดการยอมรับการมีตัวตนและเคารพสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP)

การจัดงานในครั้งนี้ยังได้มีการทบทวนบทเรียนการขับเคลื่อนงานของขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยประสบการณ์การดำเนินงานสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคีประชาสังคมต่างๆ รวมไปถึงการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนากลไกและกระบวนการส่งเสริมจิตที่ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันสากลชนเผ่าพื้นเมืองโลกและรณรงค์ให้มีมาตรการเชิงปฏิบัติเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีที่มีปฏิญญาUNDRIP

แท็ก คำค้นหา