ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นำเสนอผลงาน To Be Number One โดยหวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชน พร้อมพัฒนาสู่การเป็นคนเก่งคนดีของสังคมได้

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 14th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ นำเสนอผลงาน To Be Number One ต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2560 ระดับประเทศ โดยหวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชน พร้อมพัฒนาสู่การเป็นคนเก่งคนดีของสังคมได้

IMG_7442 IMG_7462

IMG_7473IMG_7394
วันที่ 14 มิ.ย. 2560 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับเพชร นำโดย นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการโครงการ To Be Number One นำเสนอการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสมาชิกชมรม To Be Number One กว่า 300 คนทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมนำแนวทางดำเนินงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มาปฏิบัติตั้งแต่ปี 2548 เป็นเวลายาวนานถึง 12 ปี โดยมีสำนักงานของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้นำโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) มีการจัดทำนโยบายและถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ให้เกิดการปฏิบัติที่ยั่งยืน รวมถึงการปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนจากภัยยาเสพติด ตลอดจนพัฒนาสู่การเป็นคนเก่งคนดีของสังคมได้ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้โครงการ To Be Number One เป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกพื้นที่ต้องนำไปปฏิบัติ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของจังหวัด พร้อมร่วมกันทำ MOU การดำเนินโครงการ ร่วมกับทุกอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิก To Be Number One จำนวน 363,542 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ของจำนวนเด็กและเยาวชนอายุ 6 – 24 ปี ซึ่งมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี มีการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมในกระบวนการสร้างและขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้นายอำเภอทุกแห่ง จัดตั้ง 1 ตำบล 1 ชมรมจนทำให้มีชมรมจำนวน 1,174 ชมรม พร้อมสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ครบทุกอำเภอ จำนวน 110 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมุ่งสู่การเป็นจังหวัด To Be Number One กลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ซึ่งการประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 ก.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

แท็ก คำค้นหา