ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูล “บ้านแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ”โรงเรียนกาวิละอนุกูล

  เมื่อ: วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 14th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

งานเปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูล “บ้านแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่อาชีพ”โรงเรียนกาวิละอนุกูล จัดงานเปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูล ครั้งที่ 20 “บ้านแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ” เผยแพร่ผลิตผลทางการศึกษา และสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างโรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษ—วันนี้ (14 ก.พ. 63) ที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดบ้านการศึกษากาวิละอนุกูล ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ “บ้านแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลิตผลทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล จัดแสดงผลงานทางวิชาการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และสื่อนวัตกรรมของคณะครู บุคลากรของโรงเรียน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้รับทราบถึงผลการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนกาวิละอนุกูล และศักยภาพของคณะครู บุคลากร และนักเรียน รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่-

—โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหาร คณะครู บุคลากรของโรงเรียนกาวิละอนุกูล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความสำคัญและมีความมานะพยายามในการพัฒนานักเรียน ถึงแม้จะเป็นเด็กพิเศษ ให้สามารถแสดงออกถึงศักยภาพอันสูงสุด โดยมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละคน รวมทั้งมีการฟื้นฟูสมรรถภาพควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการจัดนิทรรศการสาธิตงานอาชีพจากองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้น นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ และสร้างทางเลือกให้กับผู้ปกครอง และผู้เรียนได้ตัดสินใจวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคตร่วมกัน—

-ภายในงานมีการนำเสนอผลงานของนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล ทั้งด้านวิชาการและงานอาชีพ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มพิการซ้อน ศูนย์การเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก และผลงานทางวิชาการของครู การนำเสนอผลงานทางวิชาการ Best Practice ของบุคลากรในโรงเรียน นิทรรศการและการสาธิตงานอาชีพจากองค์กรในท้องถิ่น และศิษย์เก่าโรงเรียนกาวิละอนุกูล  อาทิ มูลนิธิบ้านสมานใจ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่14 กุมภาพันธ์ 2563


แท็ก คำค้นหา