ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช. จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ทุกคนเข้าสู่ความรู้ได้ตลอดช่วงอายุ

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 29th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

มช. จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ทุกคนเข้าสู่ความรู้ได้ตลอดช่วงอายุวันที่ 28 ม.ค.63 ที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมากจากนั้น ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศสู่อนาคต” ซึ่งมีใจความสำคัญโดยสรุป คือ การศึกษาตลอดชีวิตจะเข้ามาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ระยะสั้น ที่มุ่งพัฒนาได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในแต่ละบุคคล ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องเร่งปรับตัว โดยทักษะบางอย่างที่เคยได้เรียนหรือได้ใช้มาในอดีต อาจไม่ตอบสนองหรือเพียงพออีกต่อไป

การศึกษาตลอดชีวิตจึงเป็นช่องทางที่ทำให้คนในสังคมได้มีโอกาสเข้าสู่ความรู้ได้ตลอดช่วงอายุ มุ่งหวังให้นำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมในที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการรับรองที่น่าเชื่อถือ ทั้งทางปฏิบัติและทางลายลักษณ์อักษร ให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ หรือการทำงาน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมทางทักษะความสามารถด้านต่างๆ จึงได้ริเริ่มแนวคิดในการจัดตั้ง “วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ School of Lifelong Education” ขึ้น เพื่อสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างโอกาส รวมถึงความเสมอภาคทางสังคม โดยมีการกำหนดกลุ่มผู้เรียน ประกอบด้วย กลุ่มวัยก่อนเรียน กลุ่มเรียนปริญญา และกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงวัย ซึ่งผู้สนใจสมัครเป็นผู้เรียน ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.lifelong.cmu.ac.th/ หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-3695 ถึง 96แท็ก คำค้นหา