ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช. เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นนล้านนา

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤษภาคม 26th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวทั่วไป

a_vilawan2

มช. เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นนล้านนา
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานปูนปั้นล้านนา” ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 9,10,16,17,23 และ 24 มิถุนายน 2561 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า งานปูนปั้น ในล้านนาเป็นศิลปะและการออกแบบในกลุ่มงานหัตถศิลป์ประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะเด่นที่เกิดจากจิตศรัทธา ความคิด และความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา ผลงานเหล่านี้เป็นลักษณะของประติมากรรมที่เน้นความประณีตสวยงาม และมีการประยุกต์ใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากศาสนสถาน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ลําพูน และลําปาง
ส่วนใหญ่ลวดลายปูนปั้นล้านนาจะประดับบริเวณซุ้มประตูทางเข้า หน้าบันอุโบสถ และบันไดของวัดต่างๆ
และในปจจุบันยังพบว่ามีการใช้ประดับตกแต่งอาคารที่ไม่ใช้ศาสนสถาน เช่น โรงแรม สถานศึกษา รีสอร์ท บ้านพักอาศัย เป็นต้นงานปูนปั้นในศิลปะล้านนาที่งดงามและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี คือ
งานปูนปั้นรูปเทวดาประดับวิหารวัดเจ็ดยอด วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด และปูนปั้นประดับหอไตรวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งงานปูนปั้นประดับโบราณสถานล้านนาอีกหลายแห่ง อาทิ
ซุ้มประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง เจดีย์วัดเกาะกลาง จังหวัดลําพูนตลอดจนงานปูนปั้นประดับหน้าบันวิหารล้านนาในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นต้นสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานปูนปั้นล้านนา” ขึ้นในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 9,10,16,17,23 และ 24 มิถุนายน 2561 (รวมทั้งสิ้น 6 วัน) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลวดลายปูนปั้นล้านนา
และฝึกทักษะทางการปั้นปูนลวดลายล้านนา ผ้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายเรื่องปูนปั้นล้านนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทัศนศึกษาลวดลายปูนปั้นล้านนาในภาคเหนือ ศึกษาประเภทของลวดลาย และฝึกปฏิบัติการ การออกแบบลวดลาย วัสดุอุปกรณ์และส่วนผสมของปูนปั้น เทคนิคการผสมปูนและปั้นลวดลายปูน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
การอบรมครั้งนี้จะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เทคนิค ประเภทของลวดลายปูนปั้นล้านนา และขั้นตอน กรรมวิธีการปั้นปูนลวดลายล้านนา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล
ดําริห์กุล การฝึกปฏิบัติการปั้นปูนลวดลายล้านนา โดย อาจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา รวมถึงการทัศนศึกษาดูลวดลายปูนปั้นนล้านนา จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําปาง โดย อาจารย์ธวัชชัย ทําทอง ลงทะเบียนท่านละ 500 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติและค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ เว็บไซต์ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://art-culture.cmu.ac.th/index.php หรือ สอบถามข้a_vilawan2อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5394-3625, 0-5394-3638 หรือ 084-364-3592

มช. เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานปูนปั้นล้านนา” ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 9,10,16,17,23 และ 24 มิถุนายน 2561 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า งานปูนปั้น ในล้านนาเป็นศิลปะและการออกแบบในกลุ่มงานหัตถศิลป์ประเภทหนึ่งซึ่งมีลักษณะเด่นที่เกิดจากจิตศรัทธา ความคิด และความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา ผลงานเหล่านี้เป็นลักษณะของประติมากรรมที่เน้นความประณีตสวยงาม และมีการประยุกต์ใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากศาสนสถาน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และลําปาง
ส่วนใหญ่ลวดลายปูนปั้นล้านนาจะประดับบริเวณซุ้มประตูทางเข้า หน้าบันอุโบสถ และบันไดของวัดต่างๆ
และในปัจจุบันยังพบว่ามีการใช้ประดับตกแต่งอาคารที่ไม่ใช้ศาสนสถาน เช่น โรงแรม สถานศึกษา รีสอร์ท บ้านพักอาศัย เป็นต้นงานปูนปั้นนในศิลปะล้านนาที่งดงามและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดี คือ
งานปูนปั้นนรูปเทวดาประดับวิหารวัดเจ็ดยอด วัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด และปูนปั้นประดับหอไตรวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งงานปูนปั้นนประดับโบราณสถานล้านนาอีกหลายแห่ง อาทิ
ซุ้มประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง เจดีย์วัดเกาะกลาง จังหวัดลําพูนตลอดจนงานปูนปั้นประดับหน้าบันวิหารล้านนาในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นต้นสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานปูนปั้นล้านนา” ขึ้นในวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 9,10,16,17,23 และ 24 มิถุนายน 2561 (รวมทั้งสิ้น 6 วัน) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของลวดลายปูนปั้นล้านนา
และฝึกทักษะทางการปั้นปูนลวดลายล้านนา ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายเรื่องปูนปั้นล้านนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทัศนศึกษาลวดลายปูนปั้นล้านนาในภาคเหนือ ศึกษาประเภทของลวดลาย และฝึกปฏิบัติการ การออกแบบลวดลาย วัสดุอุปกรณ์และส่วนผสมของปูนปั้น เทคนิคการผสมปูนและปั้นลวดลายปูน อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
การอบรมครั้งนี้จะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เทคนิค ประเภทของลวดลายปูนปั้นล้านนา และขั้นตอน กรรมวิธีการปั้นปูนลวดลายล้านนา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล
ดําริห์กุล การฝึกปฏิบัติการปั้นปูนลวดลายล้านนา โดย อาจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา รวมถึงการทัศนศึกษาดูลวดลายปูนปั้นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําปาง โดย อาจารย์ธวัชชัย ทําทอง ลงทะเบียนท่านละ 500 บาท รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติและค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษา
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ เว็บไซต์ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://art-culture.cmu.ac.th/index.php หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-5394-3625, 0-5394-3638 หรือ 084-364-3592

แท็ก คำค้นหา