ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.แม่โจ้สร้างคนคุณภาพ…. ศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว ศิษย์เก่าแม่โจ้ได้รับคัดเลือกเป็น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

  เมื่อ: วันพุธ, เมษายน 1st, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

ม.แม่โจ้สร้างคนคุณภาพ….  ศิษย์เก่าแม่โจ้ได้รับคัดเลือกเป็น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563–นายศุภสิทธิ์  เขื่อนแก้ว  ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 64 ได้รับคัดเลือกเป็น “เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2563” เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันพืชมงคล วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563

–นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 64  สาขาสัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มเลี้ยงสัตว์น้ำมาตั้งแต่ปี  2548   ปัจจุบันเป็นเจ้าของและผู้บริหารงาน หจก. โชคอนันต์ฟาร์ม เชียงราย ประกอบธุรกิจร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง ได้แก่ ปลานิล, ปลานิลแดง, ปลากะพงขาว, ปลากดคัง, ปลากดหลวง และกุ้งก้ามกราม มีการดำเนินธุรกิจโดยเน้นที่การตลาดนำการผลิต ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตลาด และขยายธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง  ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเข้ามาใช้ในระบบการเลี้ยง เช่น ระบบเติมอากาศไมโครนาโนบับเบิ้ล   

นอกจากนั้น ยังเป็นผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล โดยมีตำแหน่งผู้จัดการแปลงใหญ่ภาคเกษตรกร ช่วยดำเนินการวางแนวทาง ตั้งเป้าการผลิตและจัดสรรให้เกษตรกรแต่ละรายให้ผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ลดปัญหาราคาปลาตกต่ำ  และยังได้เปิดฟาร์มของต้นเองให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมงเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตสู่เกษตรกร  เปิดเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา  เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เป็นประมงอาสาของจังหวัดเชียงราย รวมถึงการดำเนินกิจการที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างของการลดใช้สารเคมีในการเกษตร  จนได้รับการยกย่องให้เป็น ต้นแบบ Smart Farmer และยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย  เช่น  ได้รับการคัดเลือกเป็น เกษตรกรดีเด่น ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต ประจำปี 2561-2562 รวมถึงรางวัลด้านการบริการองค์กรอีกหลายรางวัล


—นายศุภสิทธิ์ กล่าวว่า  “ ผมขอขอบคุณแม่โจ้เป็นอย่างมาก…เพราะแม่โจ้ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ในหลายด้าน โดยเฉพาะความรู้ด้านการเกษตร และเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว ทำให้ผมมีความเชื่อว่า การเกษตรจะนำพาเศรฐกิจได้อย่างมั่นคง  การรับรางวัลในครั้งนี้เป็นเกียรติประวัติแก่ตัวเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง จากนี้ผมตั้งใจจะพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ทันสมัย  ต้นทุนต่ำและเผยแพร่เทคโนโลยี ให้กับเกษตรกรที่สนใจ พร้อมจะช่วยเหลือสังคมและเกษตรกรผู้ร่วมอาชีพให้สามารถดำเนินอยู่ได้อย่างมั่นคง ในกระแสโลกปัจจุบันอันจะนำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป” 

แท็ก คำค้นหา