ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองผู้ว่าเชียงใหม่ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 25th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป

1527250000521 1527249973164

จังหวัดเชียงใหม่จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3″
วันที่25พฤษภาคม 61 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน ณ เทศบาลเมืองแกนพัฒนา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างทันเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กว่า15หน่วยงาน นักวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมด้านพืช ประมง ปศุสัตว์
ในครั้งนี้ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกข้าว คลินิกยางพารา คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่นๆ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตลาดเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

1527249981130 1527249967577

แท็ก คำค้นหา