ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ระดมนักระบาดวิทยาจาก 90 ประเทศ ประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9

  เมื่อ: วันอังคาร, สิงหาคม 8th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

ระดมนักระบาดวิทยาจาก 90 ประเทศ ประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9


IMG_0425 IMG_0451

ระดมนักระบาดวิทยาจาก 90 ประเทศ ประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของประเทศให้เข้มแข็ง เน้นผลิตนักระบาดวิทยาภาคสนาม เพื่อตอบโต้โรคอุบัติใหม่และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้เพียงพอ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ดิออนิซิโอ เฮอรีน่า กีเบิร์ต ผู้อำนวยการ TEPHINET และ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9 (The 9th TEPHINET Global Conference) และสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (The 23rd National Epidemiology Seminar) ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักระบาดวิทยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ สัตวแพทย์และนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆภาครัฐและเอกชนในประเทศต่างๆ 90 ประเทศทั่วโลก 1,200 คน

การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของผู้ที่มีบทบาทในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคต่อ กรณีการระบาดของโรค รวมถึงการควบคุม ป้องกันโรคในระดับประเทศ เพื่อนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการควบคุมและป้องกันโรค เช่น Ebola, Zika,โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ,โรค NCD HIV/เอดส์ และโรคจากการประกอบอาชีพ นับเป็นเวทีเชื่อมโยงมาตรฐานงานระบาดวิทยาของไทยสู่นานาชาติ

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพในงานสาธารณสุขผ่านโครงการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม 65 โครงการใน 90 ประเทศสมาชิก เพื่อผลิตนักระบาดวิทยาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานเป็นกำลังสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคทั้งในประเทศตนเองและในภูมิภาคอื่นๆ รวมไปถึงผลักดันให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาให้เพียงพอ และสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคหรือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยับยั้งการระบาดข้ามประเทศได้

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตนักระบาดวิทยาภาคสนามมืออาชีพให้ได้ในอัตรา 1 ต่อ 200,000 ประชากร เพื่อให้เพียงพอและพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และคาบสมุทรใกล้เคียง

การประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอบทคัดย่อ แบบปากเปล่า 222 เรื่อง และแบบโรเตอร์ 300 เรื่อง มีการบรรยายหลัก 17 หัวข้อ การมอบรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา โดยมูลนิธิสุชาติ เจตนาเสน จำนวน 2 ประเภท ประเภทที่ 1 นักระบาดวิทยาแห่งชาติ ได้แก่ นายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก และประเภทที่ 2 ผลงานระบาดดีเด่น ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และการศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด และเมแทบอลิซึม ในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น

แท็ก คำค้นหา