ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 13th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

②บรรยากาศของพิธีลงนาม ③บรรยากาศของพิธีลงนาม

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ ซึ่งได้จัดพิธีลงนามระหว่าง นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายสงคราม มังคะละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

⑥ห้องเรียนที่ใช้หอพัก ⑤สภาพห้องเรียนมัธยมปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงราย นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผากลุ่มชาติพันธุ์อาข่าและล่าหู่ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซเป็นสถานศึกษาของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนจากท้องถิ่นให้เข้าสู่สังคม ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้โรงเรียนได้ขยายโอกาสด้วยการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามความต้องการอันแรงกล้าของชาวบ้านในท้องถิ่น จึงมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างกระทันหัน ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดเตรียมห้องเรียนให้เพียงพอได้ ส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหนึ่งห้องเรียนมากเกินเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนบางส่วนต้องเรียนในห้องเรียนชั่วคราวที่ดัดแปลงมาจากหอพักหรือห้องเก็บของ และนักเรียนชั้นมัธยมต้องเรียนในห้องเรียนสำหรับชั้นประถมศีกษา ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

④สภาพเขตโรงเรียน

ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เป็นงบประมาณมูลค่า 5,835,000บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซได้รับการศึกษาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) สืบไป

แท็ก คำค้นหา