ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ร.9 สนองพระราชปณิธาน ร.10 พัฒนาหลักสูตร “ศาสตร์พระราชา”

ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ร.9

สนองพระราชปณิธาน ร.10 พัฒนาหลักสูตร “ศาสตร์พระราชา”

0000 IMG_3466

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                          ศาสตร์พระราชา โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร สื่อมวลชน กรรมการร่างหลักสูตรฯ  ร่วมรับฟังการวิพากษ์  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

001 003

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาการราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก และปริญญาโทสาขาวิชาศาสตร์พระราชาตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เห็นชอบในหลักการให้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาเอก และปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์พระราชา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส  สุวรรณ เป็นประธานในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว หลักสูตรปริญญาเอก คือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา และหลักสูตรปริญญาโท คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์พระราชา ได้รับความกรุณาจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้โอกาสเข้าพบเพื่อรับฟังข้อคิด และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน  ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ     ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำมหาวิทยาลัยของรัฐ ,ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พลเอกวินัย ทันศรี ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พระราชาวุฒิอาสาธนาคารสมอง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และดร.พงษ์พันธ์ นันทขว้าง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งทั้งสองหลักสูตร ตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนบนความพอเพียง

ภาพ: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ/นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา