ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

วว. ประกาศ “ลดค่าบริการ”งานบริการเพื่ออุตสาหกรรม ช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์ COVID-19

  เมื่อ: วันเสาร์, มีนาคม 14th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS

วว. ประกาศ “ลดค่าบริการ”งานบริการเพื่ออุตสาหกรรม ช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์ COVID-19กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ประกาศลดค่าบริการของกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ครอบคลุมงานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด งานตรวจประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563  สนองตอบนโยบายรัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย ให้ผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์ COVID-19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า จากสถานการณ์การระบาดไวรัส  COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผลกิจการของของภาคธุรกิจในวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของไทย ดังนั้น วว. โดยกลุ่มบริการอุตสาหกรรม จึงได้ประกาศลดค่าบริการของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ และสำนักรับรองระบบคุณภาพ    โดยครอบคลุมงานด้านงานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด งานตรวจประเมิน  นับเป็นการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายของภาคอุตสาหกรรม จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์ดังกล่าวได้อีกแนวทางหนึ่ง“… วว. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัส COVID -19 ด้วยการลดค่าบริการของกลุ่มบริการอุตสาหกรรม 10-20 เปอร์เซ็นต์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการนี้จะสามารถช่วยภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ดังกล่าวอีกทางหนึ่ง…” ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติมนายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ชี้แจงเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของรายการค่าบริการของงานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด งานตรวจประเมิน ที่จะลดราคานั้นประกอบด้วย  งานบริการวิเคราะห์ ทดสอบของศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  ได้แก่ – Pitting corrosion test – Intergranular corrosion test Hardness – Wear test, Friction rest  – Residual stress measurement งานบริการทดสอบของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ได้แก่


– ทดสอบบรรจุภัณฑ์ทุกรายการตามมาตรฐาน มอก. งานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ได้แก่
– ทดสอบด้านฟิสิกส์ มูลค่า 30,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมงานตามมาตรฐาน มอก.  – ทดสอบน้ำและน้ำเสีย    – ทดสอบสารก่อภูมิแพ้มูลค่า 20,000 ขึ้นไป  – สอบเทียบเครื่องมือวัดทางแสงอุณหภูมิและทางกล มูลค่า 3,000-15,000 บาท  ไม่รวม on site  – สอบเทียบเครื่องมือวัดทางแสงอุณหภูมิและทางกล มูลค่า 15,000 บาท ขึ้นไป  ไม่รวม on site  – สอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า งานตรวจประเมินของสำนักรับรองระบบคุณภาพ ได้แก่ 
-ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001  ISO 14001 ISO 45001 ISO 22000  GMP(codex) HACCP (codex)  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. โทร. 0 2577 900

แท็ก คำค้นหา