ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ เผยแพร่งานวิจัยแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยว

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 9th, 2016, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, เทคโนโลยี

02 03

วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ เผยแพร่งานวิจัยแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยว

คณาจารย์จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดมพลังสร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงานวิจัยแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่    

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานนำเสนอผลงานของคณาจารย์จากโครงการวิจัย “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต” โดยมีคุณไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน และคุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมการปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามเส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ สมโชติ อ๋องสกุล ที่ปรึกษาโครงการร่วมบรรยายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ หอภาพถ่ายล้านนา จ.เชียงใหม่

อาจารย์ธกฤต เฉียบแหลม อาจารย์ประจำหลักสูตรแอนนิเมชัน หัวหน้าโครงการวิจัยฯ จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่าโครงการนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2558 เพื่อสร้างแนวทางใหม่ในการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ในรูปแบบของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น โดยทุนวิจัยครั้งนี้ได้นำเสนอผลงานใน 2 แอพพลิเคชั่น ได้แก่ 1. แอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวส่วนบุคคลอัจฉริยะสำหรับเส้นทางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร.นภาพร  รีวีระกุล เป็นหัวหน้าโครงการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางประวัติศาสตร์ เส้นทางวัดยอดนิยม และเส้นทางชุมชนวัดเกตุ โดยโปรแกรมจะเสดงข้อมูลและเส้นทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวอีกทั้งยังสามารถแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวในสถานที่สำคัญได้อย่างคุ้มค่าที่สุด 2. แอพพลิเคชั่นโลก 3 มิติเสมือนจริงย้อนอดีตเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษาพื้นที่ “ย่านวัดเกตการาม” โดยมีอาจารย์ กลวัชร คล้ายนาค เป็นหัวหน้าโครงการ ได้สร้างภาพเสมือนจริง 3 มิติย้อนอดีตไปเมื่อประมาณ 200 ปี แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและความงดงามของสถาปัตยกรรมในอดีตซึ่งปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้วแต่สามารถชมได้จากภาพ 3 มิติเสมือนจริงที่ได้จำลองสถานการณ์ขึ้นเสมือนผู้ใช้ได้เข้าไปเดินเที่ยวชมเมืองในสมัยอดีตและเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแอพพลิเคชั่นนี้ยังนำเสนอได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ทั้งนี้ยังมีผลงานวิจัยอีก 3 ผลงาน ที่สอดคล้องกันและได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ได้แก่ 1. เว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหาประวัติศาสตร์เชียงใหม่ 5 ยุคสมัย และนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง ได้ ทางจักรยาน ทางน้ำโดยการล่องแม่น้ำปิง และเส้นทางเดินในชุมชน ตามบทนิราศหริภุญชัย สามารถเข้าไปชมได้ในwww.wadwiangcm.camt.ac.th 2. แอพพลิเคชั่นโลก 3 มิติเสมือนจริงแนะนำการท่องเที่ยววัดสำคัญๆ ของเมืองเชียงใหม่ เช่น วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ เป็นต้น และแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ เสมือนผู้ใช้เดินชมศิลปกรรมโบราณและสถาปัตยกรรมล้านนา 3. แอพพิเคชั่นสำหรับการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยโปรแกรมจะแสดงเส้นทางตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ โดยกำหนดสถานที่และเส้นทางพร้อมทั้งลำดับการเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งนำทางและบันทึกเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยว โดยผู้ที่สนใจสามารถชมผลงานวิจัยที่กล่าวมาแล้วนั้นได้ในเว็บไซต์ www.cmhistoricaltourism.com

แท็ก คำค้นหา