ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศธจ.ลําพูน เดินหน้าการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤษภาคม 5th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

1  1525514858247_2

ศธจ.ลําพูน เดินหน้าการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายศิริเศรษฐ ศรีกอก รองศึกษาธิการจังหวัดลําพูน


เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียนเอกชน กว่า 80 คน เข้าร่วมการอบรม ณ
เวียงศิริ รีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดลําพูนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนให้เป็นระบบและมีความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมรับการประเมนคุณภาพภายนอก และเพื่อติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1525514858258_3  1525514858277_4

แท็ก คำค้นหา