ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศาลแขวงเชียงใหม่เชิญผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเข้าอบรมด้านกฎหมาย

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 8th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป

ศาลแขวงเชียงใหม่เชิญผู้ประกอบการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวศาลแขวงเชียงใหม่เชิญผู้ประกอบการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 300 คนเข้าอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากนายสุรพร ชลสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ ว่า ศาลแขวงเชียงใหม่จะจัดอบรมตาม“โครงการส่งเสริมประสานงานคดีนักท่องเที่ยวในศาลแขวงเชียงใหม่” ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของนักท่องเที่ยว รวมถึงการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรม องค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 300 คน ทั้งนี้ เนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละปีทำให้เกิดคดีพิพาทระหว่างนักท่องเที่ยวเป็นคู่กรณี ทั้งคดีแพ่งหรือคดีผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการของนักท่องเที่ยว ตลอดจนคดีอาญาที่นักท่องเที่ยวเป็นผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ หรือจำเลย ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและดำเนินคดีเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และคุ้มครองสิทธิของนักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างความรู้สึกมั่นคง และปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย ศาลแขวงเชียงใหม่ จึงขอเชิญผู้ประกอบการโรงแรม องค์กรปกครองส้วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวเพื่อขยายผลในวงกว้างต่อไปโดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานคดีนักท่องเที่ยวในศาลแขวงเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5324- 4366 โทรสาร 0-5392-1917 อีเมล์ cmimc.t@coj.go.th

แท็ก คำค้นหา