ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฟังความคิดเห็นประชาชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน เพื่อวางแผนหลักการบริหารกลุ่มน้ำให้เป็นรูปธรรม

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 2nd, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 เร่งผลักดันแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาใหญ่ ภายใน ก.พ. 63

เมื่อวันที่ 31 พค. 61 ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอแนวคิดและขั้นตอนในการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ให้ทุกภาคส่วนจากภาคเหนือตอนบน ประมาณ 150 คน ได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำโขงเหนือ ลุ่มน้ำปิง และลุ่มน้ำวัง
 นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรแห่งชาติ กล่าวว่า พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามักเกิดสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงภัยแล้งซ้ำซากหลายครั้ง และมีแนวโน้ความถี่ในการเกิดซ้ำมากขึ้น ซึ่งกระทบกับประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชีย ยังกลายเป็นปัญหาหลักต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ คาดว่าจะใช้เวลาการดำเนินงาน 1 ปี โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่ให้สามารถเร่งรัดดำเนินการได้ทันที ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และปัญหาคุณภาพน้ำ ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้อย่างรวดเร็ว

แท็ก คำค้นหา