ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เตรียมจัดงานครบรอบ 21 ปี เชิญ “มีชัย ฤชุพันธ์” ปาฐกถาพิเศษ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 21st, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เตรียมจัดงานครบรอบ 21 ปี เชิญ “มีชัย ฤชุพันธ์” ปาฐกถาพิเศษ “กํากับดูแลสื่ออย่างไรให้เป็นที่พึ่งของสังคม” พร้อมตั้งวงสนทนา “ถอดบทเรียน 1 ปี Ombudsman สื่อ”
   สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 21 ปีเพื่อเผยแพร่บทบาทของ สภาการหนังสือพิมพ่แห่งชาติ ในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อที่เป็นอิสระ ทําหน้าที่กํากับดูแลกันเองด้านจริยธรรม ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30-16.15 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน กรุงเทพฯ
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 9 เปิดเผยว่า สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 โดยเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 25 ฉบับ ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกเจตนารมณ์จัดตั้งองค์กร เพื่อกํากับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรม ส่งเสริมเสรีภาพและความรับผิดชอบ รวมถึงยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงกําหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี[youtube]Insert video URL or ID here[/youtube] เป็นวันสถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สําหรับกิจกรรมในปีนี้ประกอบด้วย 1.
พิธีมอบรางวัลการประกวดบทบรรณาธิการ หรือบทนําดีเด่น ประจําปี 2560 ซึ่งเป็นการจัดประกวดต่อเนื่องมาทุกปีโดยพิจารณาคัดเลือกจากหนังสือพิมพ์ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้กองบรรณาธิการตระหนักถึงบทบรรณาธิการตามมาตรฐานทางวิชาชีพสื่อมวลชน และส่งเสริมให้มีการเขียนบทบรรณาธิการที่สามารถชี้ทางออกให้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 2. การจัดทําหนังสือรายงานประจําปี 2560 เนื่องในวาระครบรอบ 21 ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 3. การประชุมร่วมกันขององค์กรสมาชิกส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง เพื่อชี้แจงการดําเนินงานของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมรายงานสถานการณ์สื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามแนวทางการกํากับดูแลกันเอง และความคืบหน้าการดําเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กร
หรือในแต่ละภูมิภาค 4. การจัดปาฐกถาพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในหัวข้อ “กํากับดูแลสื่ออย่างไรให้เป็นที่พึ่งของสังคม” โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ต่อด้วยการสนทนากลุ่ม หัวข้อ “ถอดบทเรียน 1 ปี Ombudsman สื่อ” โดยมีผู้ร่วมสนทนาคือ นางสาวกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อํานวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) นายดําฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ประธานคณะทํางานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ผศ.ดร.วรัชญาครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคตะวันออก ดําเนินรายการโดย นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ
และเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการความเป็นมาของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และการดําเนินโครงการต่างๆ ผู้สนใจสามารถสอบถามการเข้าร่วมงานได้ที่ โทร.
0 2668 9900, 0 2243 5697 หรืออีเมล์ info@presscouncil.or.th

แท็ก คำค้นหา