ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดเสวนาหาทางออก จากฝุ่นควัน สู่สภาวะโลกร้อน หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มีนาคม 1st, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS

สภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดเสวนาหาทางออก จากฝุ่นควัน สู่สภาวะโลกร้อน หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน–สภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดเสวนาหาทางออก “จากฝุ่นควัน สู่สภาวะโลกร้อน” ระดมความคิดภาคประชาชน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ —

ที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาลมหายใจเชียงใหม่ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม เสวนาหาทางออก “จากฝุ่นควัน สู่สภาวะโลกร้อน” เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาที่ภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมกับภาครัฐ รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยหยิบยกปัญหาที่เกิดขึ้นจริง นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขที่นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างจริงจัง  —

สภาลมหายใจเชียงใหม่มุ่งที่จะประสานความเข้าใจระหว่างประชาชนในเมืองและชนบท เพื่อลดต้นตอแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ สร้างความตระหนักในอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ๆ จากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป —

การจัดเสวนาในครั้งนี้มีภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งอาจารย์คณะต่างๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากกรมป่าไม้ ผู้นำเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดผลอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่29 กุมภาพันธ์ 2563

แท็ก คำค้นหา