ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7,243 คน

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, มกราคม 2nd, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 7,243 คน ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักพระราชวัง แจ้งให้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ รล 0010/3880 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 7,243 คน จาก 22 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 1 สถาบัน คือ ปริญญาเอก 188 คน ปริญญาโท 1,105 คน ระดับปริญญาตรี 5,950 คน แบ่งออกเป็นคณะมนุษยศาสตร์ 508 คน คณะศึกษาศาสตร์ 363 คน คณะวิจิตรศิลป์ 260 คน คณะสังคมศาสตร์ 216 คน คณะวิทยาศาสตร์ 633 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 865 คน คณะแพทยศาสตร์ 317 คน คณะเกษตรศาสตร์ 444 คน คณะทันตแพทยศาสตร์ 119 คน คณะเภสัชศาสตร์ 173 คน คณะเทคนิคการแพทย์ 317 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 300 คน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 320 คน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 80 คน คณะบริหารธุรกิจ 687 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 561 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 78 คน คณะการสื่อสารมวลชน 241 คน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 296 คน คณะนิติศาสตร์ 197 คน วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี 217 คน บัณฑิตวิทยาลัย 22 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 คน และสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ 4 คน ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 725 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 805 คน บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จำนวน 160 คน เหรียญเงิน จำนวน 565 คน


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ มารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 24 – วันอาทิตย์ 26 มกราคม 2563 ผู้ไม่มารายงานตัวภายในกำหนด วันและเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันซ้อมใหญ่ บัณฑิตจะต้องนำครุยวิทยฐานะ พร้อมหมวก มาทำการซ้อมด้วย และบัณฑิตต้องซ้อมให้ครบทั้ง 3 วัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

แท็ก คำค้นหา