ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 14

  เมื่อ: วันเสาร์, มิถุนายน 8th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา
  • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันที่ 1) 

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ในวันศุกร์ที่ 7 และวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ซึ่งในปีนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,725 ราย แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-ป.เอก) จำนวน 130 ราย และระดับบัณฑิต (ป.ตรี)  จำนวน  3,595 ราย โดยเข้ารับพระราชทานในวันนี้ จำนวน 1,821 คน ในการนี้  สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้มีม ติอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย  มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี  และศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น  จำนวน  7  ราย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดให้มีขบวนเกียรติยศ อันเชิญสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย พระพิรุณทรงนาค โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ นำขบวนบัณฑิตเข้าสู่บริเวณพิธี

แท็ก คำค้นหา