ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานประกาศเกียรติคุณ “บุคคลดีเด่นของชาติ” แก่อาจารย์แพทย์ มช.

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 20th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS

 

image003

 

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ และหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี 2557 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

การประกาศเกียรติคุณนี้ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ โดยในปีนี้มีบุคคล หน่วยงาน และโครงการได้รับการประกาศเกียรติคุณ จำนวน 10 ราย สำหรับผลงานของผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณจะได้นำเผยแพร่ให้เป็นที่ ประจักษ์แก่สังคมเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือและปฏิบัติต่อไป

แท็ก คำค้นหา