ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นสักขีพยานความร่วมมือด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาค ระหว่าง สดร. กับ สถาบันเดซี

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤศจิกายน 20th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

01 (1)02

03 (1)05

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกำลังความร่วมมือด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาค (Astroparticle Physics) กับสถาบันเดซี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron) หวังพัฒนาฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคในไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ เมืองฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทย อาทิ ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาและนักวิจัยได้เข้าร่วมฝึกอบรมฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาค  สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ความร่วมมือในการสร้างกล้องโทรทรรศน์เชิงแสงควบคุมระยะไกล นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย อาทิ การวิจัยแหล่งกำเนิดรังสีแกมมาพลังงานสูง การระเบิดรังสีแกมมา ซูเปอร์โนวา พัลซาร์ แหล่งกำเนิดรังสีคอสมิกอื่นๆ สสารมืด และเอกภพวิทยา ทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าวมีกรอบเวลาความร่วมมือตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2561 และมีโอกาสขยายความร่วมมือต่อไปในอนาคต

แท็ก คำค้นหา