ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 3rd, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์ ณ สถานที่ก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่    ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์เชื่อมโยงวิทยาการดาราศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก แหล่งรวมศิลปวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ รวมทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์

ในการนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        ได้ทูลเชิญ สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานดาราศาสตร์ มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ ซึ่งใช้เป็นอาคารสำนักงานและดำเนินภารกิจด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ห้องปฏิบัติการทางทัศนศาสตร์ ห้องปฏิบัติการพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ อาคารฉายดาว นิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนท้องฟ้าจำลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 20 เมตร และส่วนนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ อาคารหอดูดาว เป็นอาคารสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบต่างๆ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบริชชี-เครเทียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.7 เมตร ด้านข้างเป็นระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีขีดความสามารถสูง จำนวน 4-6 กล้อง สำหรับให้บริการดูดาว สังเกตวัตถุท้องฟ้า รวมทั้งถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า อาคารศูนย์ประชุม เป็นศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ จัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง ใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน การสังเกตปรากฏการณ์ท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ รองรับประชาชนได้มากกว่า 500 คน

แท็ก คำค้นหา