ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิด อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิด
อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ มช.

1516704253965 1516704252538

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด”อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทดแทนอาคารเป่าแก้วและอาคารปฏิบัติการหลังเดิม ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม ไม่เอื้อประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทำปฏิบัติการของนักศึกษาและอาจารย์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.46 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทอดพระเนตรนิทรรศการห้องประวัตินายเฉลียว อยู่วิทยา ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว นิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับอาคารเรียนหลังแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการแสดงผลงานวิจัยเด่นของนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว ภาควิชาเคมี นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา และนางสาวนุชรี อยู่วิทยา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์

สำหรับ ความเป็นมาของอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์นั้น มีดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกับงบประมาณหลักจาก นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อบูรณะอาคารเคมี 1 ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารดังกล่าวก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2507 เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยใช้งบประมาณในการบูรณะประมาณ 113.8 ล้านบาท ในเวลาต่อมา นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา ได้แจ้งความประสงค์บริจาคงบประมาณก่อสร้าง “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” เพื่อทดแทนอาคารเป่าแก้วและอาคารปฏิบัติการหลังเดิม ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม ไม่เอื้อประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทำปฏิบัติการของนักศึกษาและอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้ก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น และให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บิดาของผู้บริจาค เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 และก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 37 ล้านบาท

อาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น เชื่อมต่อกับอาคารเคมี 1 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมของตัวอาคารมีความสอดคล้องผสมผสานกับอาคารเคมี 1 อย่างลงตัว โดยมีความสูงทั้งสิ้น 19.16 เมตร และมีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,107.6 ตารางเมตร ชั้นล่างแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว ประกอบด้วยบริเวณสำหรับติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเป่าแก้ว และห้องเรียนปฏิบัติการกระบวนวิชาเป่าแก้ว รวมทั้งห้องแสดงประวัตินายเฉลียว อยู่วิทยา ส่วนบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 จัดสรรเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย แบ่งเป็นห้องวิจัยสำหรับบุคลากร และห้องวิจัยสำหรับโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ จำนวนชั้นละ 4 ห้อง

ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา