ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันเสาร์, ตุลาคม 10th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวประชาสัมพันธ์

557000013459801

 

สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558) แจ้งงดเว้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบริเวณลำน้ำปิง ในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นี้เป็นต้นไป

เนื่องจากในฤดูแล้งปี 2558/59 สำนักงานชลประทานที่ 1 เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ไม่สามารถจัดสรรน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรของฝาย/ปตร./สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรงดผันน้ำ/สูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำเก็บกัก 66.32ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 56.32 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 21.25% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยจะเปิดรับน้ำเฉพาะการอุปโภค บริโภคและไม้ยืนต้นเป็นครั้งคราว ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา หยุดส่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามมติของคณะกรรมการจัดการชลประทาน เนื่องด้วยปริมาณน้ำที่ใช้การได้มีเพียง 21.04 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 8% ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ยังสามารถส่งน้ำดิบผลิตประปา 35,000 ลบ.ม./วัน ได้ตามปกติ

ในส่วนของสถานีสูบน้ำของประปาส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนท้องถิ่นสามารถทำการสูบน้ำได้ตามรอบเวรการส่งน้ำของแหล่งน้ำต้นทุนในแต่ละพื้นที่สถานการณ์ปกติ

สำหรับการรักษาเสถียรภาพของแม่น้ำปิง บริเวณที่ไหลผ่านชุมชนเมือง ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยบริหารน้ำตามธรรมชาติที่ไหลในลำน้ำ ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำแม่ปิงในแต่ละจุดจะให้มีความเหมาะสมสามารถรักษานิเวศน์ตลอดทั้งลำน้ำ

ในส่วนการเตรียมการช่วงฤดูแล้งของปี 2559 ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศแจ้งงดเว้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบริเวณลำน้ำปิง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 นี้เป็นต้นไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ได้กำหนดแผนการจัดสรรน้ำสนับสนุนจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยระบายลงทางน้ำธรรมชาติ (แม่น้ำปิง) ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของกรมเจ้าท่า โดยวันที่ 9 ตุลาคม ได้มีการร่วมตรวจสอบสภาพลำน้ำปิงเหนือเมืองเชียงใหม่ ระหว่างเจ้าท่าและโครงการชลประทานเชียงใหม่เพื่อไม่ให้มีการให้ควบคุมการปิดกั้นทางน้ำหรือการดำเนินการกิจกรรมใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำ (ท่าดูดทรายในแม่น้ำปิง การสร้างทำนบชั่วคราวปิดกั้นทางน้ำ ฯลฯ)

ทั้งนี้มีหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ คู คลอง และแหล่งน้ำต่างๆ เนื่องจากทำให้ต้องระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น เพื่อเจือจางน้ำเสีย ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่ต้องสำรองไว้ให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศน์ตลอดฤดูแล้งนี้และต้นฤดูฝนหน้า

แท็ก คำค้นหา