ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สสก.6 -ประชุมโครงการกล้วยไม้พระราชทานฯ

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 13th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

1552483305477 1552483321156

สสก.6 -ประชุมโครงการกล้วยไม้พระราชทานฯ

ตามที่นายวิเชียร บุญธรรม ได้น้อมเกล้าฯถวายต้นกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ จำนวน 127 สกุล 810 ชนิด เมื่อคราวที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรีและได้พระราชทานให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) นั้น

1552483291366
ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรและ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพของโครงการกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงาน/กิจกรรมของโครงการฯให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ พร้อมนี้นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6จ.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
สำหรับกรอบการดำเนินงานของโครงการฯ ได้กำหนดดังนี้ 1.กรอบการเรียนรู้ 2.กรอบการใช้ประโยชน์ 3.กรอบการสร้างจิตสำนึก ซึ่งประกอบด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปกป้องทรัพยากร กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร กิจกรรมการวางแผนพัฒนาทรัพยากร กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

แท็ก คำค้นหา