ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สองอาจารย์พยาบาล ม.ชมรับโล่รางวัลดีเด่น วันพยาบาลสากล

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 18th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

004

อาจารย์พยาบาล มช. เข้ารับประทานโล่รางวัลพยาบาลดีเด่น ประจําปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์
อาจารย์กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้ารับประทานโล่รางวัลพยาบาลดีเด่น
เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจําปี 2561 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมวิชาการเนื่องในสัปดาห์วันพยาบา
ลสากล ประจําปี 2561 เรื่อง “พยาบาลเสียงแห่งพลัง :
สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน” (Nurses : A Voice to Lead – Health is a
Human Right) จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ณ
โรงแรมปรินช์พาเลช  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

แท็ก คำค้นหา