ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สำนักงานพาณิชย์จ.เชียงใหม่ ร่วมสัมมนา “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และธุรกิจแฟรนไชส์”

  เมื่อ: วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 22nd, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS

สำนักงานพาณิชย์จ.เชียงใหม่ ร่วมสัมมนา “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และธุรกิจแฟรนไชส์”วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด  เข้าร่วมสัมมนา “กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และธุรกิจแฟรนไชส์” โดยมีนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า, นายสันติชัย สารถวัลย์แพทย์ กรรมการการเเข่งขันทางการค้า  นายสุภัค หมื่นนิกร ประธานและผู้ก่อตั้งสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร และ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และแนวทางการพิจารณาการปฎิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์” ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าและแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และธุรกิจแฟรนไชส์ ในส่วนภูมิภาค ให้ตระหนักรู้และระมัดระวังพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก กับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย พ.ศ. 2562 และแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจแฟรนไชส์ ตลอดจนบทบาทและความสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจทุกภาคส่วนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเสรี และเป็นธรรม กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การอภิปรายในหัวข้อ “การกำกับดูแลธุรกิจค้าส่งปลีกและธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560”

แท็ก คำค้นหา