ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 5th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพระราโชบายในการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง


วันนี้ (5 มิ.ย.62) ที่ ห้องดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมทั้งติดตามและรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆโดยมี พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ มีการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงานจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง อาทิ การสร้างถนนในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 7 แห่ง ในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รวมระยะทางทั้งสิ้น 94.826 กิโลเมตร และการดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า สาย Main เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตก ไฟดับในบริเวณดอยอินทนนท์  


ทั้งนี้ องคมนตรีได้พิจารณาการยกร่าง “โครงการหลวงโมเดล..การปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของโครงการหลวงตลอดการดำเนินงานในระยะเวลา 50 ปี ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด ความยากจนแร้นแค้น เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานโครงการหลวง รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพระราโชบายในการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง บทเรียนจากองค์ความรู้และนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูงในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการหลวงที่เกิดขึ้นมาตลอด 50 ปี นับเป็นรูปแบบทางเลือกที่สำคัญ เพื่อแก้ปัญหาแก่พื้นที่สูงแห่งอื่นๆ ในโลก และยังสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ
นอกจากนี้ องคมนตรียังได้พิจารณาการขอขึ้นทะเบียน อย. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปู่เฒ่าทิ้งไม้เท้าอบแห้ง ซึ่งเป็นพืชที่พบได้ในป่าดิบชื้น โดยเฉพาะป่าดิบเขา ในระดับความสูง 1,400-1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และเป็นพืชเฉพาะถิ่น โครงการหลวงจึงส่งเสริมแก่เกษตรกรของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อช่วยให้เกษตรกรชาวเขามีรายได้จากพืชเฉพาะถิ่นเพิ่มขึ้นด้วย
………….
นายคมศักดิ์ หล่อเถิน .. ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
5 มิถุนายน 2562

แท็ก คำค้นหา