ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ดูศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมู่บ้านสหกรณ์ แม่ออน

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 5th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS

“ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน แบ่งพื้นที่ 5ไร่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน”


วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00น.นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน(แปลงสาธิตการเกษตร5ไร่)โดยนายรัตณ์ ผุสดีเกษตรอำเภอพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูล ณ ม.3 บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (แปลงสาธิตการเกษตร 5ไร่) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์อบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในแต่ละปีมีเกษตรเข้ารับบริการปีไม่ต่ำกว่า 1,980 ราย โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง แบ่งการใช้ประโยชน์ เป็นอยู่อาศัย พื้นที่เพาะปลูกพืช แหล่งน้ำ

และมีฐานการถ่ายถอดความรู้วิธีการการขยายพันธุ์พืชเป็นการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งการมีการคัดเลือกพืชที่เพาะปลูกเป็น 3 แบบทำให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี ดังนี้คือ พืชที่ให้ผลผลิตในระยะกลางได้แก่ ไม้ผล มะม่วง มะนาว หม่อน กาแฟ กล้วย พืชที่ให้ ผลระยะสั้นพืชผักพื้นบ้านได้แก่ ผักหวาน ชะอม ผักเชียงดา ไม้ยืนต้นที่ให้ และผลระยะยาว ได้แก่ ต้นสัก.. ซึ่งเป็นลักษณะการจัดการบนพื้นที่จริง 5 ไร่ มีทั้งแบ่งพื้นที่ที่อยู่อาศัย การขุดบ่อเพื่อใช้น้ำในการเกษตรอีกทั้งก่อให้เกิดรายได้จากเลี้ยงปลา น้ำ จืด นอกจากนี้มีการขยายพันธุ์พืชไว้ให้เกษตรกรที่สนใจ นำไปปลูก เพื่อลดรายจ่ายอีกทั้งเหลือจึงจำหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัว ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

แท็ก คำค้นหา